hero-bg

Elektrikář pro silnoproud

26–51-H/02
hero-bg

Absolvent je připravený instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektrické rozvody a zařízení. Měří a testuje různé typy elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaná zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii. Uplatní se při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, např. jako provozní elektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení. Odborný výcvik probíhá nejen ve školních dílnách, ale i na pracovištích odborných firem.

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
3 roky
Způsob ukončení:

závěrečná zkouška
výuční list
vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
autoelektrikář

Žáci tohoto oboru mají možnost získat motivační stipendium ve výši 400 Kč měsíčně a prospěchové stipendium ve výši 1 000 Kč za pololetí školního roku.

V rámci odborného výcviku mají možnost přivýdělku z produktivní činnosti.

Absolventi tohoto oboru mají možnost získat za zvýhodněnou cenu přezkoušení dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 2 1 5
Cizí jazyk I CIJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Matematika MAT 3 1 1 5
Fyzika FYZ 2     2
Chemie a ekologie CAE 1 1   2
Informatika INF 1 1 1 3
Ekonomika EKO     2 2
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Odborné předměty
Základy strojírenství ZAS 3     3
Základy elektrotechniky ZAE 1 2   3
Elektrické stroje a přístroje ESP   2   2
Elektronika ELT     2 2
Elektrická zařízení ELZ     2 2
Rozvodná zařízení ROZ   3 2 5
Odborný výcvik ODV 15 17,5 17,5 50
Celkem v ročníku 32 33,5 32,5 98