hero-bg

Karosář

23–55-H/02
hero-bg

Mezi profilující předměty patří technická dokumentace, technologie (klempířská) a automobily. Na teoretické vědomosti navazuje odborný výcvik, ve kterém žáci získávají praktické dovednosti a návyky, zejména v oblasti sestavování a oprav karoserií motorových vozidel.

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
3 roky
Způsob ukončení:

závěrečná zkouška
výuční list
vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
autoelektrikář

Součástí vzdělávání je získání řidičského oprávnění pro řízení osobního automobilu a svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře CO2, svařování plamenem a svařování plastů.

Žáci mohou za zvýhodněnou cenu získat další řidičské oprávnění a svářečský průkaz pro svařování obalovanou elektrodou.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 2 1 5
Cizí jazyk I CIJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Matematika MAT 3 1 1 5
Fyzika FYZ 2     2
Chemie a ekologie CAE 1 1   2
Informatika INF 1 1 1 3
Ekonomika EKO     2 2
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Odborné předměty
Základy strojírenství ZAS 3     3
Základy elektrotechniky ZAE 1     1
Technologie a dokumentace TCD   4 2 6
Automobily ATM   2 2 4
Řízení motorových vozidel RMV     2 2
Odborný výcvik ODV 15 17,5 17,5 50
Celkem v ročníku 32 32,5 32,5 97