hero-bg

Informační technologie

18–20-M/01
hero-bg

Moderní pojetí studijního oboru reaguje na vývoj ve všech oblastech informačních technologií. Žáci získají znalosti z oblasti zpracování textu, multimédií a grafiky. Velký důraz je kladen na programování desktopových i webových aplikací s návazností na databázové systémy s použitím jazyků C++, C#, JavaScript a PHP. V oblasti počítačových sítí se učí navrhovat strukturu, konfigurovat aktivní prvky a následně síť realizovat a spravovat. Součástí oboru je administrace osobních a serverových operačních systémů (MS Windows a Linux). Nechybí ani oblast mikroprocesorové techniky. Získané znalosti žáci zúročí v samostatném ročníkovém projektu. První dva ročníky jsou společné, od třetího ročníku si žáci volí jedno ze zaměření:

Kybernetická bezpečnost se zabývá bezpečností dat a osobních údajů v kybernetickém prostoru. Řeší návrhy a konfigurace sítí a softwaru s ohledem na bezpečnost a seznamuje s prostředky pro konfiguraci, diagnostiku a sledování. Dotýká se také legislativy a právních požadavků v této oblasti.

Mobilní aplikace se zabývá vývojem aplikací pro mobilní zařízení včetně popisu mobilních operačních systémů (Android). Dále využitím technologie internetu věcí pro dálkové řízení a sledování průmyslových i spotřebních zařízení a způsoby vizualizace technologických dat.

Zaměření bude otevřeno při dostatečném počtu zájemců (min. 10 žáků).

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
4 roky
Způsob ukončení:

maturitní zkouška
maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
autoelektrikář

Ve 4. ročníku mají všichni zájemci možnost zdarma získat mezinárodně uznávaný komerční certifikát Cisco Networking Academy pro síťové specialisty a nově také certifikát Linux Essentials.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3. 4.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 2 3 3 11
Cizí jazyk I CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN 1 1 1   3
Dějepis DEJ 2       2
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie a ekologie CAE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2     4
Ekonomika EKO     2 1 3
Odborné předměty
Technická dokumentace TED 2       2
Materiály a technologie MTE 2       2
Základy techniky ZAT 3       3
Elektronika a měření ETM   4     4
Mikroprocesorová technika MIT   3 4 2 9
Operační systémy OSY     3 3 6
Grafika a multimedia MUL   2     2
Webové prezentace WWW   2 2 2 6
Počítačové sítě POS     4 4 8
Programování PRV   3 3 3 9
Ročníkový projekt ROP       2 2
Praxe PRA 3 2     5
Odborné předměty v zaměření       4 4 8
Celkem v ročníku 31 31 34 32 128
Předměty ve volitelných zaměřeních
Kybernetická bezpečnost 1. 2. 3. 4. celkem
Diagnostické nástroje DNS     2 2 4
Kybernetické prostředí KPR     2 2 4
Mobilní aplikace 1. 2. 3. 4. celkem
Mobilní aplikace MOB     2 2 4
Internet věcí INV     2 2 4