hero-bg

Provozní technik – denní studium

23–43-L/51
hero-bg

Studijní nástavbový maturitní obor určený pro absolventy tříletých učebních oborů ze sféry strojírenství a příbuzných oblastí. Během dvouletého denního studia si uchazeči doplní maturitní vzdělání. Absolventi mohou zastávat pozice samostatných odborných pracovníků ve firmách.

Ve výuce je kladen důraz na vědomosti související se strojírenskou výrobou, obráběním materiálů, provozem zařízení, opravami a montáží strojních celků. Součástí výuky jsou návrhy, výpočty, konstruování v programech AutoCAD, Inventor i programování CNC strojů. Žáci se rovněž seznámí s postupy profesionálního 3D měření.

Určeno pro:
absolventy tříletých strojírenských učebních oborů
Druh studia:
denní
Délka studia:
2 roky
Způsob ukončení:

maturitní zkouška
maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou

Protože absolventi mají výuční list a navíc získají teoretickou nadstavbu zakončenou maturitní zkouškou, jsou velmi žádáni v jednotlivých firmách.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 4 4 8
Cizí jazyk I CIJ 4 4 8
Matematika MAT 4 4 8
Informatika INF 1 1 2
Ekonomika EKO 2 2 4
Tělesná výchova TEV 2 2 4
Odborné předměty
Technické kreslení TEK 2   2
Mechanika MEC 3 1 4
Stavba a provoz strojů SPS 6 6 12
Technologie TEC 4 4 8
Technická měření TMR   2 2
Ročníkový projekt ROP   2 2
Celkem v ročníku 32 32 64