Školní řád

Obecná ustanovení

Školní řád je vydán na základě platné legislativy ČR, zejména zákona ČR č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Vyhlášky MŠMT ČR č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a dalších příslušných zákonů a předpisů. Žáci jsou se školním řádem seznámeni na začátku každého školního roku prostřednictvím třídního učitele, což potvrdí svým podpisem. O jeho vydání a obsahu jsou informováni na začátku školního roku také zákonní zástupci nezletilých žáků. Školní řád je zveřejněn v jednotlivých třídách a na webových stránkách školy. Pravidla školního řádu jsou žáci povinni dodržovat ve škole i na všech akcích pořádaných školou. Pokud žák poruší pravidla uvedená ve školním řádu, budou z jeho jednání vyvozeny sankce, které jsou upraveny v sankčním řádu. Poctivé studium, zdvořilé a asertivní vystupování je věcí cti každého žáka. Za studijní výsledky a za chování je plně odpovědný především žák sám.

Školní řád
ve formátu PDF