Granty města Třebíče

logo

Grantový systém města Třebíče pro rok 2023

Grantový program: „Prevence kriminality a drogové problematiky 2023“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Cesta bez problémů 2023
Doba realizace: leden – prosinec 2023

V rámci projektu Cesta bez problémů 2023, který byl finančně podpořen městem Třebíč, byla realizována řada preventivně zaměřených aktivit primárně zacílených na žáky naší školy.

V lednu byl pro 10 tříd druhých ročníků realizován program zaměřený na bezpečnost a odpovědnost chování na internetu. Žáky tímto programem provedl pracovník policie ČR nprap. Roman Hlouch.

V průběhu ledna až dubna bylo realizováno setkání jednotlivých končících tříd se školní psycholožkou. Toto setkání mělo dva hlavní cíle. Prvním cílem bylo motivovat žáky do studijního finiše a druhým cílem bylo nabídnout pomoc těm, kteří zátěžové období před závěrem studia zvládají s obtížemi. 

7. března proběhla beseda o specifických poruchách učení a chování se speciální pedagožkou Mgr. Pavlínou Sedlářovou Smrčkovou, které se zúčastnilo 34 pedagogických pracovníků.

14. a 21. března byl opět ve spolupráci s  nprap. Roman Hlouchem, pracovníkem PČR,  realizován program „13 minut“ pro žáky 3. ročníků zaměřený na bezpečné chování v silničním provozu.  Zúčastnilo se 13 tříd.

V průběhu od ledna do června rovněž probíhala dotazníková šetření ve třídách 2. ročníků, která byla zaměřena na spokojenost ve škole, klima třídy a zkušenost s návykovými látkami. Ve třídách byly výsledky rozebrány a s některými třídami bylo dále pracováno dle potřeb, které se v dotazníku projevily (klima třídy, návykové látky).

V červnu na všechny žáky prvních ročníků čekalo divadelní představení Cesta do pekel, které je ztvárněním skutečných příběhů mladých lidí, kteří se nakazili HIV. 

V září se v rámci adaptačního programu pro 1. ročníky žáci seznámili formou přednášky paní zdravotnice se zásadami zdravého a bezpečného přístupu k pohlavnímu životu.

3. října byl realizován Projektový den s BESIPem a PČR. Této akce se zúčastnily třídy STR3 a PAU3.

V prvním pololetí školního roku v jednotlivých třídách prvních ročníků žáci absolvují přednášku na téma efektivního učení a je mapováno třídní klima, zkušenosti s návykovými látkami aj. Dle výsledků se se třídami pracuje cílenými intervenčními programy.

V závěru kalendářního roku, 18. a 19. prosince, měli žáci všech 16 tříd prvních ročníků možnost vidět dramatizaci románu R. Johna Memento, který pojednává o osudech mladých lidí, kterým do života vstoupily drogy.
 

Grantový systém města Třebíče pro rok 2022

Grantový program: „Prevence kriminality a drogové problematiky 2022“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Cesta bez problémů 2022
Doba realizace: leden – prosinec 2022

V rámci projektu Cesta bez problémů 2022 byla realizována řada preventivně zaměřených aktivit, které byly primárně zacíleny na žáky naší školy.

V průběhu ledna až dubna bylo realizováno setkání jednotlivých končících tříd se školní psycholožkou. Toto setkání mělo dva hlavní cíle. Prvním cílem bylo motivovat žáky do studijního finiše a druhým cílem bylo nabídnout pomoc těm, kteří zátěžové období před závěrem studia zvládají s obtížemi.

V průběhu od ledna do června rovněž probíhala dotazníková šetření ve třídách 2. ročníků, která byla zaměřena na spokojenost ve škole, klima třídy a zkušenost s návykovými látkami. Ve třídách byly výsledky rozebrány a s některými třídami bylo dále pracováno dle potřeb, které se v dotazníku projevily (klima třídy, návykové látky).

V červnu na všechny žáky prvních a druhých ročníků čekalo divadelní představení Cesta do pekel, které je ztvárněním skutečných příběhů mladých lidí, kteří se nakazili HIV.

V prvním pololetí nového školního roku v jednotlivých třídách prvních ročníků žáci absolvují přednášku na téma efektivního učení a je mapováno třídní klima, zkušenosti s návykovými látkami aj. Dle výsledků se se třídami pracuje cílenými intervenčními programy.

18. října proběhl preventivní program EXIT TOUR. Do této akce se zapojilo 12 tříd třetích a 2 třídy druhých ročníku. Pro jednotlivé třídy byly z nabídky dodávající externí organizace vybrány přednášky např. s názvy: Identita a závislost na ICT, Rasismus a předsudky, Nemoc jménem šikana a další.

V závěru kalendářního roku, 19. prosince, měli žáci všech 14 tříd prvních ročníků možnost vidět dramatizaci románu R. Johna Memento, který pojednává o osudech mladých lidí, kterým do života vstoupily drogy.

Grantový systém města Třebíče pro rok 2020

Grantový program: „Zájmové aktivity“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Zájmové kroužky II.
Doba realizace: leden – prosinec 2020

I přes složitou situaci v důsledku pandemie COVID 19 jsme v roce 2020 díky finanční podpoře z grantového programu zrealizovali následující kroužky:

V roce 2020 jsme plánovali realizaci zájmových kroužků v souladu se schválenou žádostí. Bohužel v důsledku vládních opatření v souvislosti s pandemií COVID 19 nebyl zrealizován kroužek „Postav si svoje elektrovozítko“. Aktivity tohoto kroužku jsou technicky náročné a vyžadují dlouhodobou a systematickou práci, což nebylo v nastaveném režimu školy možné splnit. 
Hudební kroužek  pod vedením PaeDr. Marie Valentínyové navštěvovalo šest žáků z 1. a 2. ročníků, ENE a TLY. Kroužek byl zaměřen na současnou hudbu různých žánrů. Žáci nacvičovali repertoár v několika jazycích (český, anglický, slovenský). Z důvodu pandemie COVID 19 se účastníci scházeli pouze v lednu a únoru 2020, a to pouze ke zkouškám, protože žádné akce (např. Dny otevřených dveří, Didakta, akce spojené s oborem energetiky, slavnostní předávání vysvědčení končícím ročníkům, významné návštěvy školy, akce na propagaci školy) se nerealizovaly prezenční formou. 
Ze stejných důvodů probíhal Kroužek elektrotechniky pod vedením Ing. Jana Hány pouze v měsících leden – začátek března za účasti průměrně 10 žáků, z toho 1 žák ze základní školy. Účastníci ze 3. a 4. ročníků pracovali na samostatném projektu – s využitím těla klasického vysavače vytvořili robotický vysavač, který osadili řídicí elektronikou, ventilátory, odsáváním a baterií. Další účastníci využívali ke své činnosti stavebnici Arduino – zobrazování textu na LCD display (měření tlaku, teploty, vlhkosti, řízení motorků). Tradičně vyráběli blikače, nejprve s použitím tranzistorů a později s mikroprocesory. Velký zájem byl opět o využití 3D tiskáren – tisk dílů k vysavači, držáky na mobily, píšťalky, postavičky.
Esteticko-ekologický kroužek pod vedením RNDr. Dany Vodákové probíhal také v omezeném režimu. Kroužek navštěvovalo šest žáků z druhého ročníku technického lycea vždy jen v době, kdy probíhala prezenční výuka.  Od ledna do začátku března a pak až v září se účastníci podíleli na ošetřování květin ve školních prostorách - přesazování, přihnojování, stříhání a na tvorbě aranžování rostlinného materiálu (sušené i živé rostliny) dle ročních období do školních prostor (chodby, vrátnice, třídy, sekretariát). V prosinci připravili a následně zhotovili vánoční výzdobu školy.
S příchodem nového pedagogického pracovníka Bc. Ondřeje Stejskala jsme na základě zájmu žáků od září nově otevřeli Kroužek programování, a to jak prezenční, tak později online formou:
Prezenčních schůzek se účastnilo průměrně 10 žáků z 1. až 4. ročníků. U online schůzek se účast zvýšila, protože probíhaly i ve večerních hodinách, aby se nekryly s povinnou výukou a účastníci si mohli pružněji určovat dobu setkání. 

Program prezenčních schůzek:
-    Programátorská přísaha a její význam
-    základní pojmy z bezpečnosti a možné problémy, které lze najít a zajistit v programech či na  webových stránkách.  
-    známé programové problémy jako stack overflow, data type overflow a podobně
-    SQL Injection a jak k němu může dojít
-    Format String vulnerability
-    exceptions v C++
-    hashovací funkce např. MD5, význam soli
-    slavné DDoS útoky v historii
Náplň online schůzek:
-    Vysvětlení problému nebo programu
-    Hledání a řešení bezpečnostních rizik u webových stránek
-    Zkoušení nastavení komponent při programování
-    Brainstorming u problému nebo programu, který chtějí účastníci svojí iniciativou řešit
-    C#. Programování, hry
-    WPF Aplikace na části:
Layout - Vlastnosti komponent, klíčová vlastnost Visibility Programovací části - rozebrání stringu na písmena a podobně
-    jazyk QML v knihovně Qt pro tvorbu multiplatformních aplikací
základní komponenty: 
Item, Rectangle, Window, Image, Text, jejich parametry a možnosti vzájemného doplnění jako položka QML aplikace.
Komunikace C++ a QML. 

Grantový program: „Prevence kriminality a drogové problematiky“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Cesta bez problémů 2020
Doba realizace: leden – prosinec 2020

V rámci projektu Cesta bez problémů 2020 bylo naším cílem uskutečnit řadu preventivně zaměřených aktivit pro naše žáky. Bohužel epidemiologická situace v ČR znemožnila konání většiny akcí.

V průběhu ledna a února byla realizována setkání většiny končících maturitních tříd se školní psycholožkou. Toto setkání mělo dva hlavní cíle. Prvním cílem bylo motivovat žáky do studijního finiše a druhým cílem bylo nabídnout pomoc těm, kteří zátěžové období před závěrem studia zvládají s obtížemi.

V průběhu ledna probíhala dotazníková šetření ve třídách některých 1. ročníků, která byla zaměřena na spokojenost ve škole, klima třídy a zkušenost s návykovými látkami.

Jedinou větší akcí, která se nám podařila uskutečnit, byl program Prevence kriminality, se kterým k nám přijeli vychovatele a vězni z Věznice Kuřim. Dle zpětné vazby žáků to byl program velice poučný, ale zároveň zábavný a interaktivní. Žáci oceňovali ochotu vězňů odpovídat na otázky a otevřenost při sdílení svých životních příběhů.

Grantový program: „Prevence kriminality a drogové problematiky“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Adaptací proti šikaně 3
Doba realizace: leden – prosinec 2020

Projekt „Adaptací proti šikaně 3“ byl realizován s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR v pozměněné formě, kdy jsme ustoupili od pobytové formy a vytvořili dvoudenní formát programu.  První den měli žáci program mimo školu, kdy se sešli s třídním učitelem, vedoucím programu a dvěma instruktory na autobusovém nádraží. Odtud pokračovali přidělenou trasou na 4 stanoviště. Jedno stanoviště bylo v DDM Třebíč. Druhým stanovištěm bylo přilehlé hřiště a třetím vedoucím programu zvolený venkovní prostor v Libušině údolí, v parku pod halou L. Pokorného atp. Čtvrté stanoviště se nacházelo v blízkosti hvězdárny DDM, kde měli žáci možnost použití toalety či načepování pitné vody. Na tomto stanovišti byly lanové aktivity realizované externím dodavatelem.

Druhý den probíhal ve škole, kdy žáci měli v dopolední části 4 bloky přednášek a interaktivních aktivit s paní zdravotnicí, školní psycholožkou, metodičkou prevence a výchovnými poradci. Po obědě pokračoval odpolední program, kdy žáci tvořili společně symbol své třídy- třídní vlajku. Na závěr proběhlo malé slavnostní defilé v podobě společného focení s vytvořenou vlajkou a třídní učitel žákům předal klíčenku s logem města Třebíče a SPŠT jako symbol toho, že patří do „rodiny“ SPŠT.

Adaptačních pobytů se zúčastnilo celkem 376 žáků patnácti tříd prvních ročníků. Cílem bylo usnadnit žákům přechod žáků na střední školu a začlenění se v nově vznikajícím kolektivu. Na realizaci se podíleli pedagogičtí pracovníci školy, proškolený tým žáků školy, externí spolupracovníci: Z. Mládková a pracovníci zážitkového centra GO-UP.

Grantový program: „Prevence kriminality a drogové problematiky“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Cesta bez problémů 2019
Doba realizace: leden – prosinec 2019

V rámci projektu Cesta bez problémů 2019 byla realizována řada preventivně zaměřených aktivit, které byly primárně zacíleny na žáky naší školy.

V průběhu ledna až dubna bylo realizováno setkání jednotlivých končících tříd se školní psycholožkou.
Toto setkání mělo dva hlavní cíle. Prvním cílem bylo motivovat žáky do studijního finiše a druhým cílem bylo nabídnout pomoc těm, kteří zátěžové období před závěrem studia zvládají s obtížemi. 

V průběhu od ledna do června rovněž probíhala dotazníková šetření ve třídách 2. ročníků, která byla zaměřena na spokojenost ve škole, klima třídy a zkušenost s návykovými látkami. Ve třídách byly výsledky rozebrány a s některými třídami bylo dále pracováno dle potřeb, které se v dotazníku projevily (klima třídy, návykové látky).

V dubnu proběhla ve škole preventivní akce zaměřená na bezpečné chování na silnici „Nehodou to začíná“. Této akce, kterou zajistila společnost DEKRA, se zúčastnilo všech 13 tříd 3. ročníků.

Květen byl ve znamení prevence kriminality, kdy naši školu navštívili se svým preventivním programem vězni a jejich doprovod z Věznice Kuřim. Této akce se zúčastnilo 8 tříd 2. ročníků.

V červnu na všechny žáky prvních ročníků čekalo divadelní představení Cesta do pekel, které je ztvárněním skutečných příběhů mladých lidí, kteří se nakazili HIV. A 27. června osm vybraných tříd absolvovalo přednášku PČR „Drogy“ a „Právní vědomí“.

Počínaje koncem září je v jednotlivých třídách prvních ročníků uskutečněna přednáška na téma efektivního učení a v průběhu 1. pololetí je mapováno třídní klima a zkušenosti s návykovými látkami. Dle výsledků se se třídami pracuje cílenými intervenčními programy.

Vybrané třídy se zúčastnily vybraných tematických filmových představení např. Bohemian Rhapsody, která líčí život hudební ikony trpící nemocí AIDS.

V listopadu měli žáci druhých ročníků možnost slyšet a vidět plk. Mgr. Josefa Lotesse, který celý život bojoval proti zločinu. Tématem přednášky byla kriminalita mládeže, trestní odpovědnost, formy trestů aj.
Předvánoční čas byl již tradičně věnován opět prvním ročníkům, kdy všech 14 tříd mělo možnost vidět dramatizaci románu R. Johna Memento, který pojednává o osudech mladých lidí, kterým do života vstoupily drogy.
 

Grantový program: „Prevence kriminality a drogové problematiky“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Adaptací proti šikaně 2
Doba realizace: leden – prosinec 2019

Projekt „Adaptací proti šikaně 2“ byl realizován ve třech termínech adaptačních pobytů pro žáky prvních ročníků SPŠT, konkrétně: 4. - 6. 9., 9. - 11. 9. a 11. - 13. 9. 2019 v DT Biskupice u Hrotovic.
Adaptačních pobytů se zúčastnilo celkem 315 žáků čtrnácti tříd prvních ročníků. Cílem bylo usnadnit žákům přechod žáků na střední školu a začlenění se v nově vznikajícím kolektivu. Na realizaci se podíleli pedagogičtí pracovníci školy, proškolený tým žáků školy, externí spolupracovníci: Z. Mládková, členové vojenské policie, pracovníci DDM Třebíč, pracovníci zážitkového centra GO-UP. 
Celý program proběhl zdárně.  Třídní učitelé měli díky adaptačnímu pobytu hned na začátku studia možnost poznat lépe své žáky, což jim nyní pomáhá v individuálním přístupu k žákům. 

Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2019

Grantový program: „Zájmové aktivity“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Zájmové kroužky
Doba realizace: leden – prosinec 2019

Díky finanční podpoře z grantového programu jsme realizovali následující kroužky:

 • Kroužek elektrotechniky pod vedením Ing. Jana Hány

Podpora, rozvoj praktických a teoretických schopností a znalostí v oblasti elektrotechniky žáků SPŠ Třebíč a žáků osmých a devátých tříd základních škol. Kroužek jako takový běží již sedmým rokem a ohlasy z řad žáků jsou stále pozitivní. Za hlavní přednost kroužku považují žáci možnost pracovat na vlastních projektech, které je baví a zajímají, popřípadě si pracovat na projektech v rámci výuky. Jednotlivé práce žáků se diametrálně liší, někteří pracují na jednoduchých zařízeních, jako jsou všemožné blikače a světelné efekty s LED diodami, jiní realizují stabilizované zdroje napětí a proudu popřípadě různé typy zesilovačů (např. NF zesilovače) ať už pro domácí použití či do automobilu. Ti nejlepší potom navrhují a programují jednočipové mikroprocesory řady ATmega či Xmega od společnosti Atmel k řízení různých typů zařízení. Zároveň je také velký zájem o 3D tisk, kde mají možnost tisknout na dvou 3D tiskárnách. Jsou hojně využívány pro konstrukci krabiček a různých dílů projektů. Velice se osvědčilo nechat žákům prostor v tom, co chtějí vyrábět a sami realizovat. Organizovaná náplň a vedoucím zadané projekty neměly příliš pozitivní ohlas. Proto bylo zavedeno, má-li žák jasnou představu co bude dělat, prokonzultuje svůj nápad s vedoucím kroužku, zda dané zařízení je možné v našich podmínkách vyrobit, a jestli je zájemce vůbec schopen namyšlené zařízení zdárně dokončit. Technické zabezpečení jako jsou pracovní nástroje, prostory pro výrobu a další poskytuje škola a dotace z grantového programu Zdravé město Třebíč. 

 • Postav si svoje elektrovozítko pod vedením Bc. Josefa Pospíšila, Ing. Jana Matouška  

Žáci 3. a 4. ročníků věnovali stavbě elektromobilu, kde na zakoupený podvozek instalovali veškeré další potřebné komponenty – např. dva elektromotory s řízením, baterie s dobíjením, aby vozítko bylo schopné provozu. Do kroužku mají možnost se přihlásit žáci ze všech oborů, kroužek bude probíhat v dílnách OV Žďárského. Na zakoupený autokrosový podvozek budou instalovány dva elektromotory s řízením, baterie s dobíjením a další komponenty, aby vozítko bylo schopné provozu. 

 • Esteticko-ekologický kroužek pod vedením RNDr. Dany Vodákové

Do kroužku docházeli žáci a žákyně z druhého ročníku lycea. K vytváření tématicky zaměřených dekorací k různým příležitostem – velikonoce, vánoce, Haloween, roční období a akce pořádané školou využívají účastníci rostliny ze školní přírodní zahrady. Žáci se také pravidelně podílejí na jaře a na podzim na údržbě přírodní zahrady – výsadba nových rostlin, pletí, sušení rostlin apod. 

 • Hudební kroužek pod vedením PaeDr. Marie Valentínyové

Kroužek navštěvují žáci SPŠ Třebíč se zájmem o hudbu. Kroužek je zaměřen na současnou hudbu různých žánrů. Žáci nacvičují repertoár v několika jazycích (český, anglický, slovenský). Vybírají si skladby dle svého zájmu, jedinou podmínkou jsou skladby bez vulgárních výrazů. V kroužku pracuje 5 členů ve složení kytara, zpěv, harmonika, klávesy a bicí.
V kroužku jsou žáci ze tříd : (převažuje) TLY a ENE, 1. a 2. ročníků. Žáci se aktivně účastní všech Dnů otevřených dveří a Didakty. Pravidelně zpestřují akce spojené s energetikou (10. let energetiky - v loňském roce, nebo konference na téma Perspektivy energetiky - letos v listopadu), vystupují také při slavnostním předávání vysvědčení končícím ročníkům, při významných návštěvách školy, při  akcích různých firem a organizací pořádaných v aule naší školy, rovněž při propagaci školy na Karlově náměstí v Třebíči.

Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2018

Grantový program: „Zájmové aktivity“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Technické zájmové kroužky III.
Doba realizace: leden – prosinec 2018


O nabízené zájmové kroužky, které již na naší škole dobře fungují několik let, ulpět mezi žáky velký zájem. V průběhu tohoto projektu jsme realizovali následující zájmové kroužky, hlavně zaměřené na rozvoj technických dovedností:

 • Kroužek elektrotechniky

Kroužek praktické elektroniky pod vedením ing. Hány je zaměřen na podporu, rozvoj praktických a teoretických schopností a znalostí v oblasti elektrotechniky žáků SPŠ Třebíč a žáků osmých a devátých tříd základních škol. Program kroužku je postaven na bázi vlastních projektů. Kroužek je tedy vhodný pouze pro ty žáky, kteří již mají předchozí zkušenosti s elektrotechnikou. Cílem kroužku je tyto znalosti a dovednosti dále rozvíjet pod vedením odborného pedagoga z řad SPŠ Třebíč. Kroužek jako takový běží již šestým rokem a ohlasy z řad žáků jsou stále pozitivní. Za hlavní přednosti kroužku považují žáci možnost pracovat na vlastních projektech, které je baví a zajímají, popřípadě si pracovat na projektech v rámci výuky. Žáci dochází do kroužku každý týden v odpoledních hodinách po vyučování od 14:20 hodin do 17:00 hodin a to jeden den v týdnu ve čtvrtek. Průběžně kroužek navštěvuje asi 15 žáků z řad naší školy a jeden žák základní školy Masarykova. Jednotlivé práce žáků se diametrálně liší, někteří pracují na jednoduchých zařízeních, jako jsou všemožné blikače s LED diodami, jiní realizují stabilizované zdroje napětí a proudu popřípadě různé typy zesilovačů ať už pro domácí použití či do automobilu. Ti nejlepší potom navrhují a programují jednočipové mikroprocesory řady ATmega či Xmega od společnosti Atmel k řízení různých typů zařízení od jednoduchých výrobků jako jsou různé blikače s LED diodami, či hodiny s LCD displejem, až po různé moduly komunikující s počítačem. Velice se osvědčilo nechat žákům prostor v tom, co chtějí vyrábět a sami realizovat. Organizovaná náplň a vedoucím zadané projekty neměly příliš pozitivní ohlas. Proto bylo zavedeno, má-li žák jasnou představu co bude dělat, prokonzultuje svůj nápad s vedoucím kroužku, zdali dané zařízení je možné v našich podmínkách vyrobit, a jestli je zájemce vůbec schopen namyšlené zařízení zdárně dokončit. 

 • Kroužek – Postav si svého robota

Tento kroužek pod vedením ing. Dostála průběžně navštěvovalo cca 10 žáků, všichni ze SPŠ. Účastníci se zabývali stavbou malých robotů (jako základ využívali stavebnici)  -  pásového a kolového, dále výrobou elektroniky pro tyto roboty, programováním pohybů., programováním dálkového ovládání a měření veličin, na 3D tiskárně probíhal tisk některých součástí a také si žáci vyráběli elektroniku pro osvětlení. Na závěr probíhala příprava na montáž kamery.

 • Kroužek ARDUINO

Tento kroužek probíhal pod vedením ing. Riedla. Byl o něj větší zájem, než jsme původně předpokládali, průběžně ho navštěvovalo cca 19 žáků, převážně z 1. ročníků SPŠT. Od září se realizovalo devět setkání po dvou hodinách. Náplní byla polytechnická výchova – sestavování zapojení podle schémat, polovodičové součástky, příprava žáků na předmět „Internet věcí“, inspirace žáků k závěrečné maturitní práci. Jednalo se o programování mikročipu Atmel na vývojové desce Arduino v programovacím jazyce Wiring. Účastníci se seznámili s Arduinem, HW a SW, se strukturou programu, režimy vstupu a výstupu, se řídicí strukturou IF-ELSE, se řídicí strukturou SWITCH, se sběrnicemi 12C, LCD displejem, instalací ZIP knihovny, Bluetooth vysílačem/přijímačem HC-05, s dálkovým ovládáním zařízení. Dále se seznámili s ethernetem – shieldem a s programovacími technikami.

 • Kroužek létání s quadrocoptery

Aktivity byly využity převážně k  propagaci technického vzdělávání, kdy má možnost si zalétat i široká veřejnost (dny otevřených dveří ve škole (především žáci základních škol měli možnost otestovat své schopnosti a pod vedením již zkušených žáků zkusit i ovládání quadrocopter), veletrh vzdělávání Didakta, veletrhy vzdělávání v dalších městech, při firemních dnech. O tento kroužek nebyl mezi žáky takový zájem jako v minulých letech.
Cílem projektu bylo nabídnout mladým lidem smysluplné trávení volného času a jejich motivace k technickému vzdělávání. Tento cíl byl naplněn. Všechny kroužky byly zapojeny do propagačních akcí školy, popřípadě se žáci zúčastní firemních dnů pořádaných partnerskými firmami.
Výstupy:

 • podpoření žáci středních a základních škol – cca 155 (přímí účastníci kroužků cca 55 + cca 100 žáků zapojených do aktivit během otevřených dveří, veletrhu Didakta a dalších propagačních akcích)
 • propagace technického vzdělávání
 • fotodokumentace
 • výtvory žáků vzniklé v době realizace kroužků

Grantový program: „Ekologie“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Zahrada pro každého
Doba realizace: leden – prosinec 2018


Prostory naší přírodní zahrady představují významné zkvalitnění prostředí školy, ať již přímým využíváním k různým aktivitám nebo jen pohledem – pozitivní estetický zážitek. Je to zkvalitnění prostředí nejen pro uživatele z řad žáků, učitelů, dalších pracovníků a veřejnosti, ale také pro drobná zvířata a ptáky – jezírka slouží jako pítka, jsou zde přístřeší pro hmyz a vhodné úkryty pro ježky, žáby a další.
Díky finančním prostředkům získaným z grantu jsme provedli úpravy zahrady: přerostlé keře jsme přesázeli na vhodnější stanoviště a prostříhali je, dosázeli jsme nové rostliny, do zvýšených záhonů jsme opět využili biologický odpad – listí, zbytky rostlin, odpad z prořezu žáci nadrtili a použili jako mulč ke stromům. Vlastními silami jsme také provedli opravu pergoly a její nový nátěr a opravu laviček. 
Vypěstované plodiny jednak využili žáci i zaměstnanci školy k přímé konzumaci, byliny byly použity k sušení a některé plodiny jsou vhodné jako dekorace a byly použity tématicky k výzdobě školy. Od jara do podzimu byly na zahradu jako dekorace umístěny dekorační prvky vyrobené našimi žáky z oboru umělecký kovář – lavička, sochy, apod.
V tomto projektu jsme se také zaměřili na přípravu komunitní zahrady. Navštívili jsme podobné zařízení v Jihlavě – komunitní zahrada František, Zahrada u řeky v Třebíči. Připravili jsme si návrh provozního řádu, dále jsme v Třebíčském zpravodaji zveřejnili informaci pro potenciální zájemce o vznikající komunitní zahradě, stejnou informaci ve formě letáku distribuovali naši žáci do schránek přilehlých panelových domů. Máme již vyrobeny dřevěné obruby záhonů a do současné doby se přihlásilo pět zájemců. Domnívali jsme se, že zájem bude vyšší, proto chceme stejnou propagaci zopakovat ještě na jaře 2019 a podle počtu zájemců pokračovat v dalších aktivitách. 
V době realizace projektu se do aktivit zapojilo celkem:
60 žáků – okopávání, pletí, prořezávání, drcení větví, mulčování, zalévání natírání, sběr plodin
20 zaměstnanců školy – sázení rostlin, pletí, sklizeň plodin, sušení, tvorba dekorací, příprava nových záhonů, sekání zahrady, oprava prvků
Všichni žáci školy (cca 1000) a zaměstnanci školy (cca 100), účastníci celoživotního vzdělávání (cca 30), široká veřejnost (cca 1000) využívali prostory zahrady jednak k odpočinku, dále v době akcí školy – Didakta, Dny otevřených dveří, jako inspiraci pro vlastní zahrady.


Grantový program: „Prevence kriminality a drogové problematiky“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Nikdo nechce špatný osud 3
Doba realizace: leden 2018 – prosinec 2018

V rámci tohoto projektu byly realizovány různé besedy, přednášky, představení a workshopy zaměřené na prevenci rizikového chování. 
Velkou preventivní akcí byl program EXIT TOUR, který se konal 6. února, a do této akce se zapojily všechny třídy třetích ročníků maturitních a druhých ročníků učebních oborů (celkem 13 tříd). Pro jednotlivé třídy byly z nabídky vybrány přednášky např. s názvem: Sekty, Skryté nebezpečí internetu, O nemoci AIDS a sexu, Život v závislosti, Když hra není hra, Bolest jménem šikana a další. 
Všechny třídy prvního ročníku se na konci června zúčastnily preventivního programu s názvem AIDS – CESTA DO PEKEL. Žáci si měli možnost velmi působivou formou osvěžit a doplnit informace o této zákeřné nemoci, na kterou se dnes zapomíná.  Ke zdravému životnímu stylu a bezpečnému přístupu v sexuálním chování vedeme žáky již od počátku studia, kdy všechny první ročníky projdou na adaptačním pobytu žáky velmi oceňovanou besedou se zdravotnicí a lektorkou Z. Mládkovou, která žákům jim přijatelným způsobem zdůrazňuje důležité body této oblasti. Ve spolupráci se ZZS Kraje Vysočina rovněž realizujeme besedy se záchranáři, kdy si žáci druhých ročníků upevňují znalosti základů první pomoci. 
Pro žáky druhých ročníků byly již tradičně pořádány rovněž velmi přínosné a oblíbené besedy s PaedDr. Auerovou o probační a mediační službě a prevenci kriminality. V průběhu roku žáci navštívili také vhodně volená filmová a divadelní představení. Ve třídách 1. a 2. ročníků dochází k mapování třídního klimatu a zkušeností s návykovými látkami. Dle výsledků je dle potřeby se třídami pracováno cílenými intervenčními programy. Žáci i rodiče jsou na některé významné jevy upozorněni také pomocí informačních letáků mj. i na nástěnkách a FB stánkách školy. 
20. prosince byly preventivní aktivity naší školy pro rok 2018 završeny divadelním představením Memento, které doplňuje naše snažení na poli prevence zneužívání návykových látek. 

Grantový program: „Prevence kriminality a drogové problematiky“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Adaptací proti šikaně
Doba realizace: leden 2018 – prosinec 2018

V rámci projektu „Adaptací proti šikaně“ byly realizovány adaptační pobyty pro žáky prvních ročníků SPŠT. Pobyty proběhly ve třech termínech, konkrétně: 5. - 7. 9., 10. - 12. 9. a 12. - 14. 9. 2018 v DT Biskupice u Hrotovic. Adaptačních pobytů se zúčastnilo celkem 335 žáků čtrnácti tříd prvních ročníků. Cílem bylo usnadnit žákům přechod na střední školu a začlenění se v nově vznikajícím kolektivu. Na realizaci se podíleli pedagogičtí pracovníci školy, proškolený tým žáků školy, externí spolupracovníci: Z. Mládková, členové vojenské policie, Jiří Hraba – instruktor sebeobrany, pracovníci zážitkového centra GO-UP. Na konci pobytu dochází k prvotnímu zmapování vyvíjejících se sociálních rolí a vztahů ve třídě. V průběhu prvního i druhého ročníku pokračuje mapování třídního klimatu a případné cílené intervence při zjištění potíží.

Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2017

Grantový program: „Zájmové aktivity“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Technické zájmové kroužky II.
Doba realizace: leden–prosinec 2017

V průběhu projektu jsme realizovali čtyři zájmové kroužky zaměřené na rozvoj technických dovedností:

 • Kroužek elektrotechniky

Tento kroužek má již na naší škole několikaletou tradici a je o něj každoročně velký zájem a to nejen z řad našich žáků, ale každý rok se aktivit účastní i žáci základních škol. Někteří z nich pak po ukončení základní školy pokračují ve studiu v naší škole. Tento kroužek probíhá v odpoledních hodinách pod vedením Ing. Jana Hány 1× týdně dvě hodiny. Témata prací si většinou volí žáci sami podle svého zájmu a schopností, některá témata doporučuje vedoucí kroužku (např. Eagle, spínač tlesknutím, kuchyňská minutka, zesilovače, vánoční hvězda, senzory světla, LED kostka, teploměr). Do kroužku se zapojilo 25 žáků, z toho tři žáci ze ZŠ.

 • Stavíme malý motocykl na SPŠT

Tento kroužek probíhal pod vedením Bc. Josefa Pospíšila za účasti žáků SPŠT (9 žáků). Žáci nejprve vytvářeli návrhy malého motocykl a poté samotnou stavbu. Motocykly prošly také STK, využívají se především k propagaci zájmu o technické vzdělávání. V říjnu se uskutečnila jízda těchto motocyklů po městech Kraje Vysočina. Při dnech otevřených dveří a veletrhu vzdělávání Didacta mají zájemci možnost si tyto malé motocykly vyzkoušet, dále se s nimi žáci účastní firemních dnů – např. firma Mann+Hummel.

 • Postav si svoje auto – Kaipan II

Do tohoto kroužku bylo pod vedením pana Martina Kosielského zapojeno sedm žáků Střední průmyslové školy Třebíč. Žáci prováděli montáž, úpravu a odzkoušení jednotlivých částí – karosérie, brzdy, elektroinstalace, úprava motoru, doplňky. Vozidlo prošlo STK. Stejně jako malé motocykly, tak i sportovní vůz Kaipan II, slouží především k propagaci a zájmu o technické vzdělávání. Široká veřejnost může tento vůz vidět a i si ho vyzkoušet při dnech otevřených dveří, veletrhu vzdělávání Didacta a firemních dnech. Rovněž byl součástí jízdy SPŠT po městech Kraje Vysočina.

 • Kroužek létání s quadrocoptery

Kroužek s účastí 8 žáků probíhal nejprve pod vedením Ing. Tomáše Kobylarze a od září 2017 pod vedením pana Michala Řiháčka. Kroužek byl zaměřen na létání s drony, hlavně v otevřených prostorech – přírodní zahrada nebo pole za internátem školy, sportovní atletický stadion, ale v případě špatného počasí žáci využívali i vnitřní prostory školy. V hojné míře drony využíváme k propagaci technického vzdělávání, kdy má možnost si zalétat i široká veřejnost – dny otevřených dveří ve škole (především žáci základních škol měli možnost otestovat své schopnosti a pod vedením již zkušených žáků zkusit i ovládání quadrocopter), veletrh vzdělávání Didacta, veletrhy vzdělávání v dalších městech, při firemních dnech. Žáci své dovednosti předvedli i našim zahraničním partnerům při zahajovací schůzce k projektu AMOR podporovaného z programu ERASMUS+. V kroužku se žáci učí ovládat drony včetně jejich vybavení – pořizovat a zpracovávat záznamy, pracovat s videem a fotografií v aplikacích. Tyto znalosti mohou následně žáci využít při výuce ve škole.

Grantový program: „Prevence kriminality a drogové problematiky“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Nikdo nechce špatný osud 2
Doba realizace: 1.1.2017–30.12.2017

V rámci tohoto projektu byly realizovány různé besedy, přednášky a workshopy zaměřené na prevenci rizikového chování. V lednu se několik tříd naší školy účastnilo besedy o HIV a AIDS, která byla zprostředkována Zdravým městem Třebíč. Zbývající třídy prvního ročníku se na konci června zúčastnily preventivního programu na stejné téma s názvem AIDS – CESTA DO PEKEL. Žáci si v obou případech působivou formou osvěžili a doplnili informace o této zákeřné nemoci, na kterou se dnes i přes vzrůstající počet HIV pozitivních zapomíná. Ke zdravému životnímu stylu a bezpečnému sexuálnímu chování vedeme žáky již od počátku studia, kdy všechny první ročníky projdou na adaptačním pobytu žáky velmi oceňovanou besedou se zdravotnicí a lektorkou Z. Mládkovou, která žákům jim přijatelným způsobem zdůrazňuje důležité body této oblasti. V dubnu absolvovali žáci vybraných tříd (cca 150 žáků) program o bezpečném internetu „Zvol si info“.
Z dalších akcí můžeme uvést rovněž velmi kladně hodnocený program prevence kriminality, se kterým naši školu navštívili pracovníci a vězni z věznice v Kuřimi. Pro žáky druhých ročníků byly pořádány rovněž velmi přínosné a oblíbené besedy s PaedDr. Auerovou o probační a mediační službě a prevenci kriminality. Mezi naše další akce patří návštěvy vybraných filmových představení Bijásek, poznávací dny pro nově sloučené třídní kolektivy s názvem A-DAY, které realizujeme ve spolupráci s DDM a vlastními silami. Ve třídách, kde z dotazníkových šetření vyplynou narušené vztahy nebo vyšší riziko zneužívání návykových látek, probíhají intervenční programy. V prosinci naše žáky ještě čeká již tradiční divadelní představení Memento, které doplňuje naše snažení na poli prevence zneužívání návykových látek.

Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2016

Grantový program: „Zájmové aktivity“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Technické zájmové kroužky
Doba realizace: leden–prosinec 2016

V rámci projektu jsme realizovali aktivity ve dvou kroužcích:

 • Kroužek elektrotechniky
 • Kroužek létání s quadrocoptery

O oba kroužky byl z řad žáků naší školy velký zájem, aktivit se účastnili i žáci ze základních škol. O možnosti zapojit se do kroužků byli potenciální zájemci informováni prostřednictvím letáčků vyvěšených na nástěnkách školy a na webových stránkách školy.

Kroužek elektrotechniky probíhal pod vedením Ing. Jana Hány v odpoledních hodinách jeden týden ve čtvrtek a jeden týden ve středu. Celkem se účastnilo 20 žáků, z toho jedna dívka a jeden žák základní školy. Účastníci pracovali převážně na svých projektech dle vlastního zájmu, a to od jednoduchých zařízení, jako jsou všemožné blikače s LED diodami, jiní realizovali stabilizované zdroje napětí a proudu popřípadě různé typy zesilovačů ať už pro domácí použití či do automobilu. Ti nejlepší potom navrhovali a programovali jednočipové mikroprocesory řady ATmega společnosti Atmel, které řídí různé typy zařízení od jednoduchých zařízení, jako jsou blikače LED s různými režimy blikání, po hodiny s LCD displeji, popřípadě různé moduly komunikující s počítačem a měřící například teplotu okolí.
Důraz byl kladen na vlastní kreativitu a iniciativu žáků. Pokud měl žák jasnou představu, co bude dělat, prokonzultoval svůj nápad s vedoucím kroužků, zda je možné dané zařízení v našich podmínkách realizovat, a jestli je zájemce vůbec schopen namyšlené zařízení zdárně realizovat.

Kroužek létání s quadrocoptery pod vedením Ing. Tomáše Kobylarze. Kroužek byl zaměřen na létání s drony v uzavřených, ale hlavně otevřených prostorech a na podporu práce s videem a fotografií v aplikacích, které mohou následně žáci využít ve škole, k propagaci školy nebo v praxi. Kroužek probíhal v odpoledních hodinách, převážně v úterý, a to dle počasí buď venku v přírodní zahradě školy, nebo na poli za domovem mládeže, popřípadě na atletickém stadionu a dále při různých příležitostech určených k propagaci technického vzdělávání, kdy měla možnost si zalétat i široká veřejnost. Tyto aktivity se setkaly s velkým ohlasem a zájmem (dny otevřených dveří ve škole – zejména žáci základních škol měli možnost otestovat své schopnosti a pod vedením již zkušených žáků zkusit i ovládání quadrocopter), veletrh vzdělávání Didacta, veletrhy vzdělávání v dalších městech – Jihlava, České Budějovice, Brno, dále při propagaci technického vzdělávání na Karlově náměstí v Třebíči, pak také v areálu firmy MANN+HUMMEL při Rodinném dnu.

Cílem projektu bylo nabídnout mladým lidem smysluplné trávení volného času a jejich motivace k technickému vzdělávání. Tento cíl byl naplněn.


Grantový program: „Prevence kriminality a drogové problematiky“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Adaptací k prevenci
Doba realizace: únor–prosinec 2016

Tento projekt je zacílen na usnadnění přechodu žáků na střední stupeň vzdělávání a pomoc při začlenění žáků do nově utvářejícího se třídního kolektivu. Snažíme se o dobrý start našich žáků prostřednictvím adaptačních pobytů a následným mapováním vývoje vztahů mezi žáky a třídního klimatu v průběhu studia. Podpora tohoto projektu pomohla v realizaci adaptačních pobytů celkem pro 327 „prváků“ všech našich oborů.


Grantový program: „Prevence kriminality a drogové problematiky“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Nikdo nechce špatný osud. Jak se mu vyhnout?
Doba realizace: únor–prosinec 2016

Tento projekt pod sebou skrývá přednášky, besedy, zkrátka akce zaměřené na prevenci rizikového chování. Velký ohlas mělo setkání s Peterem Freestonem, asistentem hudební legendy Freddieho Mercuryho, který trpěl nemocí AIDS. Hlavním tématem bylo předcházení této nemoci, na kterou se i přes vzrůstající počet HIV pozitivních zapomíná. Z dalších akcí můžeme uvést rovněž velmi kladně hodnocené besedy s PaedDr. Auerovou o probační a mediační službě, intervenční a poznávací programy pro třídy. V prosinci naše žáky ještě čeká mj. divadelní představení Memento, program Občanské poradny Třebíč „Nebuď bílým koněm“ a beseda o důsledcích užívání návykových látek s Mgr. Krainerem a ženou, která se úspěšně dokázala vymanit z pout závislosti.

Pro pedagogy byly určeny dvě vzdělávací akce. Na konci srpna proběhla přednáška o tom, jak chránit sebe a žáky v případě náhlého ohrožení. V prosinci absolvovali vybraní pedagogové seminář zaměřený na prevenci rizikového chování žáků spojeného s užíváním návykových látek.


Grantový program: „Ekologie“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Příroda kolem nás
Doba realizace: březen–prosinec 2016

Neustále se snažíme zlepšovat životní prostředí školy, klademe důraz na zprostředkování styku s přírodou zejména žákům, ale rovněž všem zaměstnancům školy a široké veřejnosti. Obzvlášť v době, kdy velká část mládeže tráví většinu volného času před obrazovkou počítače, je důležité, aby alespoň o přestávkách, volných hodinách, volnočasových aktivitách měli žáci možnost posedět venku na sluníčku uprostřed kvetoucí zahrady, sezobnout jahodu, malinu nebo jinou zdravou dobrotu. Přírodní zahradu již budujeme několik let díky finančním prostředkům zejména z Fondu Vysočiny. Dále využíváme finance z Grantů města Třebíče a z vlastních zdrojů.

Přírodní zahradu udržujeme jednak vlastními silami, provádíme pravidelnou údržbu, rozšířili jsme stávající záhony a vybudovali jsme kapénkovou závlahu a vyvýšené záhony. Tyto záhony jsou dalším prvkem přírodní zahrady. Při jejich zakládání jsme využili všechny odpadové materiály – větve, kompost, posekanou trávu, listí, zbytky rostlin. Vypěstované rostliny a jejich plody využívá Esteticko-ekologický kroužek pro tématickou výzdobu školy. Díky finančním prostředkům projektu jsme využili služeb profesionálů. Firma Renáta Křížová z Trnavy provedla opravu a rozšíření kapénkové závlahy, osázení vyvýšených záhonů vhodnými rostlinami koncipovanými do jednotlivých ročních období. Dále jsme využili těchto služeb pro odbornou údržbu zahrady a odborné proškolení zaměstnanců a žáků – jak pečovat o přírodní zahradu.

Prostory přírodní zahrady využívají nejen žáci a zaměstnanci školy, ale také široká veřejnost při akcích pořádaných školou (významné návštěvy tuzemské i zahraniční, konference, dny otevřených dveří, Didacta, vzdělávání dospělých apod.).

Do budoucna chceme zahradu nejen udržovat, ale dále rozšiřovat o nové prvky.

Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2015

Grantový program: „Ekologie“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Přírodní zahrada
Doba realizace: březen–prosinec 2015

Popis realizace projektu:

Již několik let budujeme na pozemku školy přírodní zahradu. Každoročně se snažíme doplnit nové prvky a vybudovat další část. Peněžní prostředky, které využíváme, pocházejí jednak z vlastních zdrojů, ale zejména z různých grantů. Aktivity v tomto projektu byly realizovány z části vlastními silami za pomoci žáků, pedagogů a ostatních zaměstnanců školy. Zde se jednalo o pravidelnou údržbu zahrady – pletí, rytí, drcení větví, příprava záhonů k výsadbě, úklid zahrady, instalace závlahového systému. Dále byly finanční prostředky vynaloženy na služby profesionální zahradnické firmy – odborné poradenství týkající se výběru vhodných keřů a rostlin, výsadba keřů, mulčování.
Pozemek, který postupně na přírodní zahradu přebudováváme, je značně rozsáhlý. Celý prostor, který je pro přírodní zahradu určen, jsme osázeli živým plotem. Vzhledem k tomu, že v poslední době je velmi málo dešťových srážek, nechali jsme zabudovat kapénkovou závlahu. Vzhledem k počtu potřebných rostlin, byla tato část poměrně finančně náročná.
Přírodní zahrada je využívána v rámci výuky jak teoretické (občanská výchova, cizí jazyky, biologie), tak praktické (práce při výsadbě a údržbě zahrady, zhotovování dřevěných a kovových prvků), o přestávkách a volných hodinách k odpočinku, ve volnočasových aktivitách (cca 1 000 osob).
Dále jsou prostory využívány v rámci akcí pořádaných školou (Veletrh vzdělávání Didacta). Prostory také využívají účastníci celoživotního vzdělávání (cca 1 200 osob). Přírodní zahradu jsme rozšířili o výsadbu dalších keřů, které doplňují již osázené prostory.
Na propagační ceduli, která je umístěna vedle pergoly, jsme nechali vytvořit poutač s uvedením zásad přírodní zahrady a se schváleným logem Zdravého města.
Hlavním výstupem je vybudovaná další část zahrady.
Cíle projektu byly naplněny.