Granty města Třebíče

Třebíč zdravé město

Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2017

Grantový program: „Zdravé město – Zájmové aktivity“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Technické zájmové kroužky II.
Doba realizace: leden–prosinec 2017

V průběhu projektu jsme realizovali čtyři zájmové kroužky zaměřené na rozvoj technických dovedností:

  • Kroužek elektrotechniky

Tento kroužek má již na naší škole několikaletou tradici a je o něj každoročně velký zájem a to nejen z řad našich žáků, ale každý rok se aktivit účastní i žáci základních škol. Někteří z nich pak po ukončení základní školy pokračují ve studiu v naší škole. Tento kroužek probíhá v odpoledních hodinách pod vedením Ing. Jana Hány 1× týdně dvě hodiny. Témata prací si většinou volí žáci sami podle svého zájmu a schopností, některá témata doporučuje vedoucí kroužku (např. Eagle, spínač tlesknutím, kuchyňská minutka, zesilovače, vánoční hvězda, senzory světla, LED kostka, teploměr). Do kroužku se zapojilo 25 žáků, z toho tři žáci ze ZŠ.

  • Stavíme malý motocykl na SPŠT

Tento kroužek probíhal pod vedením Bc. Josefa Pospíšila za účasti žáků SPŠT (9 žáků). Žáci nejprve vytvářeli návrhy malého motocykl a poté samotnou stavbu. Motocykly prošly také STK, využívají se především k propagaci zájmu o technické vzdělávání. V říjnu se uskutečnila jízda těchto motocyklů po městech Kraje Vysočina. Při dnech otevřených dveří a veletrhu vzdělávání Didacta mají zájemci možnost si tyto malé motocykly vyzkoušet, dále se s nimi žáci účastní firemních dnů – např. firma Mann+Hummel.

  • Postav si svoje auto – Kaipan II

Do tohoto kroužku bylo pod vedením pana Martina Kosielského zapojeno sedm žáků Střední průmyslové školy Třebíč. Žáci prováděli montáž, úpravu a odzkoušení jednotlivých částí – karosérie, brzdy, elektroinstalace, úprava motoru, doplňky. Vozidlo prošlo STK. Stejně jako malé motocykly, tak i sportovní vůz Kaipan II, slouží především k propagaci a zájmu o technické vzdělávání. Široká veřejnost může tento vůz vidět a i si ho vyzkoušet při dnech otevřených dveří, veletrhu vzdělávání Didacta a firemních dnech. Rovněž byl součástí jízdy SPŠT po městech Kraje Vysočina.

  • Kroužek létání s quadrocoptery

Kroužek s účastí 8 žáků probíhal nejprve pod vedením Ing. Tomáše Kobylarze a od září 2017 pod vedením pana Michala Řiháčka. Kroužek byl zaměřen na létání s drony, hlavně v otevřených prostorech – přírodní zahrada nebo pole za internátem školy, sportovní atletický stadion, ale v případě špatného počasí žáci využívali i vnitřní prostory školy. V hojné míře drony využíváme k propagaci technického vzdělávání, kdy má možnost si zalétat i široká veřejnost – dny otevřených dveří ve škole (především žáci základních škol měli možnost otestovat své schopnosti a pod vedením již zkušených žáků zkusit i ovládání quadrocopter), veletrh vzdělávání Didacta, veletrhy vzdělávání v dalších městech, při firemních dnech. Žáci své dovednosti předvedli i našim zahraničním partnerům při zahajovací schůzce k projektu AMOR podporovaného z programu ERASMUS+. V kroužku se žáci učí ovládat drony včetně jejich vybavení – pořizovat a zpracovávat záznamy, pracovat s videem a fotografií v aplikacích. Tyto znalosti mohou následně žáci využít při výuce ve škole.

Grantový program: „Zdravé město – Prevence kriminality a drogové problematiky“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Nikdo nechce špatný osud 2
Doba realizace: 1.1.2017–30.12.2017

V rámci tohoto projektu byly realizovány různé besedy, přednášky a workshopy zaměřené na prevenci rizikového chování. V lednu se několik tříd naší školy účastnilo besedy o HIV a AIDS, která byla zprostředkována Zdravým městem Třebíč. Zbývající třídy prvního ročníku se na konci června zúčastnily preventivního programu na stejné téma s názvem AIDS – CESTA DO PEKEL. Žáci si v obou případech působivou formou osvěžili a doplnili informace o této zákeřné nemoci, na kterou se dnes i přes vzrůstající počet HIV pozitivních zapomíná. Ke zdravému životnímu stylu a bezpečnému sexuálnímu chování vedeme žáky již od počátku studia, kdy všechny první ročníky projdou na adaptačním pobytu žáky velmi oceňovanou besedou se zdravotnicí a lektorkou Z. Mládkovou, která žákům jim přijatelným způsobem zdůrazňuje důležité body této oblasti. V dubnu absolvovali žáci vybraných tříd (cca 150 žáků) program o bezpečném internetu „Zvol si info“.
Z dalších akcí můžeme uvést rovněž velmi kladně hodnocený program prevence kriminality, se kterým naši školu navštívili pracovníci a vězni z věznice v Kuřimi. Pro žáky druhých ročníků byly pořádány rovněž velmi přínosné a oblíbené besedy s PaedDr. Auerovou o probační a mediační službě a prevenci kriminality. Mezi naše další akce patří návštěvy vybraných filmových představení Bijásek, poznávací dny pro nově sloučené třídní kolektivy s názvem A-DAY, které realizujeme ve spolupráci s DDM a vlastními silami. Ve třídách, kde z dotazníkových šetření vyplynou narušené vztahy nebo vyšší riziko zneužívání návykových látek, probíhají intervenční programy. V prosinci naše žáky ještě čeká již tradiční divadelní představení Memento, které doplňuje naše snažení na poli prevence zneužívání návykových látek.

Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2016

Grantový program: „Zdravé město – Zájmové aktivity“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Technické zájmové kroužky
Doba realizace: leden–prosinec 2016

V rámci projektu jsme realizovali aktivity ve dvou kroužcích:

  • Kroužek elektrotechniky
  • Kroužek létání s quadrocoptery

O oba kroužky byl z řad žáků naší školy velký zájem, aktivit se účastnili i žáci ze základních škol. O možnosti zapojit se do kroužků byli potenciální zájemci informováni prostřednictvím letáčků vyvěšených na nástěnkách školy a na webových stránkách školy.

Kroužek elektrotechniky probíhal pod vedením Ing. Jana Hány v odpoledních hodinách jeden týden ve čtvrtek a jeden týden ve středu. Celkem se účastnilo 20 žáků, z toho jedna dívka a jeden žák základní školy. Účastníci pracovali převážně na svých projektech dle vlastního zájmu, a to od jednoduchých zařízení, jako jsou všemožné blikače s LED diodami, jiní realizovali stabilizované zdroje napětí a proudu popřípadě různé typy zesilovačů ať už pro domácí použití či do automobilu. Ti nejlepší potom navrhovali a programovali jednočipové mikroprocesory řady ATmega společnosti Atmel, které řídí různé typy zařízení od jednoduchých zařízení, jako jsou blikače LED s různými režimy blikání, po hodiny s LCD displeji, popřípadě různé moduly komunikující s počítačem a měřící například teplotu okolí.
Důraz byl kladen na vlastní kreativitu a iniciativu žáků. Pokud měl žák jasnou představu, co bude dělat, prokonzultoval svůj nápad s vedoucím kroužků, zda je možné dané zařízení v našich podmínkách realizovat, a jestli je zájemce vůbec schopen namyšlené zařízení zdárně realizovat.

Kroužek létání s quadrocoptery pod vedením Ing. Tomáše Kobylarze. Kroužek byl zaměřen na létání s drony v uzavřených, ale hlavně otevřených prostorech a na podporu práce s videem a fotografií v aplikacích, které mohou následně žáci využít ve škole, k propagaci školy nebo v praxi. Kroužek probíhal v odpoledních hodinách, převážně v úterý, a to dle počasí buď venku v přírodní zahradě školy, nebo na poli za domovem mládeže, popřípadě na atletickém stadionu a dále při různých příležitostech určených k propagaci technického vzdělávání, kdy měla možnost si zalétat i široká veřejnost. Tyto aktivity se setkaly s velkým ohlasem a zájmem (dny otevřených dveří ve škole – zejména žáci základních škol měli možnost otestovat své schopnosti a pod vedením již zkušených žáků zkusit i ovládání quadrocopter), veletrh vzdělávání Didacta, veletrhy vzdělávání v dalších městech – Jihlava, České Budějovice, Brno, dále při propagaci technického vzdělávání na Karlově náměstí v Třebíči, pak také v areálu firmy MANN+HUMMEL při Rodinném dnu.

Cílem projektu bylo nabídnout mladým lidem smysluplné trávení volného času a jejich motivace k technickému vzdělávání. Tento cíl byl naplněn.


Grantový program: „Zdravé město – Prevence kriminality a drogové problematiky“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Adaptací k prevenci
Doba realizace: únor–prosinec 2016

Tento projekt je zacílen na usnadnění přechodu žáků na střední stupeň vzdělávání a pomoc při začlenění žáků do nově utvářejícího se třídního kolektivu. Snažíme se o dobrý start našich žáků prostřednictvím adaptačních pobytů a následným mapováním vývoje vztahů mezi žáky a třídního klimatu v průběhu studia. Podpora tohoto projektu pomohla v realizaci adaptačních pobytů celkem pro 327 „prváků“ všech našich oborů.


Grantový program: „Zdravé město – Prevence kriminality a drogové problematiky“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Nikdo nechce špatný osud. Jak se mu vyhnout?
Doba realizace: únor–prosinec 2016

Tento projekt pod sebou skrývá přednášky, besedy, zkrátka akce zaměřené na prevenci rizikového chování. Velký ohlas mělo setkání s Peterem Freestonem, asistentem hudební legendy Freddieho Mercuryho, který trpěl nemocí AIDS. Hlavním tématem bylo předcházení této nemoci, na kterou se i přes vzrůstající počet HIV pozitivních zapomíná. Z dalších akcí můžeme uvést rovněž velmi kladně hodnocené besedy s PaedDr. Auerovou o probační a mediační službě, intervenční a poznávací programy pro třídy. V prosinci naše žáky ještě čeká mj. divadelní představení Memento, program Občanské poradny Třebíč „Nebuď bílým koněm“ a beseda o důsledcích užívání návykových látek s Mgr. Krainerem a ženou, která se úspěšně dokázala vymanit z pout závislosti.

Pro pedagogy byly určeny dvě vzdělávací akce. Na konci srpna proběhla přednáška o tom, jak chránit sebe a žáky v případě náhlého ohrožení. V prosinci absolvovali vybraní pedagogové seminář zaměřený na prevenci rizikového chování žáků spojeného s užíváním návykových látek.


Grantový program: „Zdravé město – Ekologie“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Příroda kolem nás
Doba realizace: březen–prosinec 2016

Neustále se snažíme zlepšovat životní prostředí školy, klademe důraz na zprostředkování styku s přírodou zejména žákům, ale rovněž všem zaměstnancům školy a široké veřejnosti. Obzvlášť v době, kdy velká část mládeže tráví většinu volného času před obrazovkou počítače, je důležité, aby alespoň o přestávkách, volných hodinách, volnočasových aktivitách měli žáci možnost posedět venku na sluníčku uprostřed kvetoucí zahrady, sezobnout jahodu, malinu nebo jinou zdravou dobrotu. Přírodní zahradu již budujeme několik let díky finančním prostředkům zejména z Fondu Vysočiny. Dále využíváme finance z Grantů města Třebíče a z vlastních zdrojů.

Přírodní zahradu udržujeme jednak vlastními silami, provádíme pravidelnou údržbu, rozšířili jsme stávající záhony a vybudovali jsme kapénkovou závlahu a vyvýšené záhony. Tyto záhony jsou dalším prvkem přírodní zahrady. Při jejich zakládání jsme využili všechny odpadové materiály – větve, kompost, posekanou trávu, listí, zbytky rostlin. Vypěstované rostliny a jejich plody využívá Esteticko-ekologický kroužek pro tématickou výzdobu školy. Díky finančním prostředkům projektu jsme využili služeb profesionálů. Firma Renáta Křížová z Trnavy provedla opravu a rozšíření kapénkové závlahy, osázení vyvýšených záhonů vhodnými rostlinami koncipovanými do jednotlivých ročních období. Dále jsme využili těchto služeb pro odbornou údržbu zahrady a odborné proškolení zaměstnanců a žáků – jak pečovat o přírodní zahradu.

Prostory přírodní zahrady využívají nejen žáci a zaměstnanci školy, ale také široká veřejnost při akcích pořádaných školou (významné návštěvy tuzemské i zahraniční, konference, dny otevřených dveří, Didacta, vzdělávání dospělých apod.).

Do budoucna chceme zahradu nejen udržovat, ale dále rozšiřovat o nové prvky.

Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2015

Grantový program: „Zdravé město – Ekologie“
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Přírodní zahrada
Doba realizace: březen–prosinec 2015

Popis realizace projektu:

Již několik let budujeme na pozemku školy přírodní zahradu. Každoročně se snažíme doplnit nové prvky a vybudovat další část. Peněžní prostředky, které využíváme, pocházejí jednak z vlastních zdrojů, ale zejména z různých grantů. Aktivity v tomto projektu byly realizovány z části vlastními silami za pomoci žáků, pedagogů a ostatních zaměstnanců školy. Zde se jednalo o pravidelnou údržbu zahrady – pletí, rytí, drcení větví, příprava záhonů k výsadbě, úklid zahrady, instalace závlahového systému. Dále byly finanční prostředky vynaloženy na služby profesionální zahradnické firmy – odborné poradenství týkající se výběru vhodných keřů a rostlin, výsadba keřů, mulčování.
Pozemek, který postupně na přírodní zahradu přebudováváme, je značně rozsáhlý. Celý prostor, který je pro přírodní zahradu určen, jsme osázeli živým plotem. Vzhledem k tomu, že v poslední době je velmi málo dešťových srážek, nechali jsme zabudovat kapénkovou závlahu. Vzhledem k počtu potřebných rostlin, byla tato část poměrně finančně náročná.
Přírodní zahrada je využívána v rámci výuky jak teoretické (občanská výchova, cizí jazyky, biologie), tak praktické (práce při výsadbě a údržbě zahrady, zhotovování dřevěných a kovových prvků), o přestávkách a volných hodinách k odpočinku, ve volnočasových aktivitách (cca 1 000 osob).
Dále jsou prostory využívány v rámci akcí pořádaných školou (Veletrh vzdělávání Didacta). Prostory také využívají účastníci celoživotního vzdělávání (cca 1 200 osob). Přírodní zahradu jsme rozšířili o výsadbu dalších keřů, které doplňují již osázené prostory.
Na propagační ceduli, která je umístěna vedle pergoly, jsme nechali vytvořit poutač s uvedením zásad přírodní zahrady a se schváleným logem Zdravého města.
Hlavním výstupem je vybudovaná další část zahrady.
Cíle projektu byly naplněny.

Projekty byly finančně podpořeny městem Třebíč