Stipendium

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol

Na základě rozhodnutí Rady Kraje Vysočina mají žáci některých oborů středních škol možnost získat motivační stipendium. Aby byl žák zařazen do systému motivačních stipendií, musí vyplnit žádost o stipendium. Žáci SPŠ Třebíč podávají žádosti prostřednictvím školy.

Motivační stipendium je tvořeno základním stipendiem a prospěchovým stipendiem.

Na SPŠ Třebíč mohou získávat motivační (základní) stipendium po dobu tří let žáci oborů:

Obráběč kovů 23–56-H/01 700,-Kč/měsíc
Nástrojař 23–52-H/01 700,-Kč/měsíc
Elektrikář pro silnoproud 26–51-H/02 400,-Kč/měsíc
Mechanik elektronik pro zařízení a přístroje 26–52-H/01 400,-Kč/měsíc

 

Termín uzávěrky pro předkládání žádosti na Kraj Vysočina je poslední pracovní den měsíce října a poslední pracovní den měsíce března toho pololetí školního roku, v němž se žák uchází o zahájení poskytování motivačního stipendia. Žádost se podává jenom jednou a stipendium bude poskytováno po dobu vzdělávání žáka ve střední škole, maximálně však po dobu tří let.

Podmínky pro získání motivačního stipendia jsou uvedeny v Pravidlech Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žáků vybraných oborů středních škol.

Motivační stipendium je poskytováno za celé pololetí dohromady, a to po jeho ukončení. Pokud žák splní pravidla pro poskytování motivačních stipendií, bude stipendium poskytnuto do 90 dnů ode dne doručení výkazu na Krajský úřad (výkaz odesílá škola), na bankovní účet uvedený v žádosti.


Pro získání základního stipendia v daném pololetí žák musí splnit následující podmínky.

  • žák neměl žádnou neomluvenou absenci, a to ani v teoretické výuce, ani v odborném výcviku;
  • celková omluvená absence žáka v teoretické výuce a v odborném výcviku nepřesáhla 90 hodin;
  • žákovi nebylo uděleno kázeňské opatření v podobě důtky ředitele školy nebo podmíněného vyloučení ze školy nebo nepodmíněného vyloučení ze školy, ani nebyl hodnocen sníženým stupněm hodnocení chování;
  • žák nebyl k datu ukončení řádné klasifikace za příslušné pololetí (konec ledna a konec června) v žádném z předmětů klasifikován stupněm nedostatečný a nebyl ani neklasifikován či nehodnocen; žák nemusí být hodnocen z předmětu tělesná výchova, pokud byl z tohoto předmětu uvolněn na základě rozhodnutí ředitele školy;
  • žák byl k datu ukončení řádné klasifikace za příslušné pololetí (konec ledna a konec června) klasifikován z odborného výcviku nejhůře stupněm dobrý;
  • počet předmětů, ve kterých byl žák hodnocen stupněm 4 (dostatečný) nesmí přesáhnout 2 a to pouze ze všeobecně vzdělávacích předmětů;
  • žák úspěšně a v řádném termínu vykonal ve 3. ročníku závěrečnou učňovskou zkoušku

Pro získání prospěchového stipendia v daném pololetí žák musí splnit následující podmínky:

Prospěchové stipendium bude poskytnuto, pokud žák v příslušném pololetí splnil podmínky pro základní stipendium a současně splnil všechny následující podmínky:

  • měl průměrný prospěch za příslušné pololetí nejhůře 2,5;
  • v žádném předmětu nebyl hodnocen stupněm 4 (dostatečný) a
  • z odborného výcviku byl hodnocen stupněm 1 (výborný).

Výše prospěchového stipendia je stanovena ve výši  2 000 Kč za pololetí školního roku pro vyjmenované obory.


Jednorázová „odměna 10 000,-Kč za prokazatelně dobré výsledky ve studiu“

V naší škole se jedná o tyto obory:

Automechanik 23–68-H/01
Autoelektrikář 26–57-H/01
Karosář 23–55-H/02
Opravář zemědělských strojů 41–55-H/01
Umělecký kovář a zámečník, pasíř 82–51-H/01

 

Pro výše uvedené obory skupiny H je termín podání žádostí žáků vždy ve 3. ročníku v měsíci květnu do posledního pracovního dne měsíce května. Žádost budou podávat pouze žáci, u kterých je předpoklad dosažení „odměny za prokazatelně dobré výsledky ve studiu“ za všechny ročníky studia.

Odměna bude vyplácená za předpokladu splnění všech podmínek základního stipendia a prospěchového stipendia a současně při splnění podmínky, že po celou dobu studia alespoň ve čtyřech pololetích bude mít žák průměrný prospěch do 2,00 a zbývající 2 pololetí průměrný prospěch do 2,50 (na pořadí nezáleží).

 

 

Pravidla pro poskytování stipendií