hero-bg

Strojírenství

23–41-M/01
hero-bg

Studijní program strojírenství má dlouholetou tradici. O absolventy tohoto oboru je velký zájem v regionálních firmách. Žáci se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů učí v odborných předmětech modelovat ve 3D a programovat CNC stroje. K dispozici mají výukové stroje s podporou CAD/CAM, produkční CNC stroje, 3D skener, 3D tiskárnu a 3D měřicí stroje. Na těchto zařízeních se seznámí s celým procesem výroby od projektu k realizaci výrobku a dokážou také validovat celý proces.

První dva ročníky jsou společné, od třetího ročníku si žáci volí jedno ze zaměření:

CNC obráběcí stroje se zaměřuje na práci s počítačem v oblasti přípravy konstrukce (CAD), výroby (CAM) a kontroly (CAQ). Oblast konstruování se věnuje 3D modelům a 2D výkresům, oblast programování i obsluhy CNC probíhá v řídicích systémech Siemens, Heidenhain a oblast podpory výroby vyučujeme v systémech CAM. Kontrola se kromě měření komunálními měřidly věnuje také obsluze a programování 3D měřicích strojů.

Zpracování plastů nabízí vzdělávání v oblasti zpracování výrobků z plastů. Výuka se soustředí na vstřikování, extrudování, vyfukování i ostatní technologie zpracování plastů. Při výuce se seznámíte s technologickými zásadami konstrukce, výroby a údržby plastových dílů. V oblasti konstruování vytváříte 3D modely, 2D výkresy i simulaci nástrojů na zpracování plastů. Praktická výuka probíhá na školních vstřikovacích strojích. Důležitá je rovněž praxe ve firmách zabývajících se výrobou plastových výrobků.

Zaměření bude otevřeno při dostatečném počtu zájemců (min. 10 žáků).autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
4 roky
Způsob ukončení:

maturitní zkouška
maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
autoelektrikář

Některé firmy z regionu nabízí žákům stipendium.

Ve 2. a 3. ročníku mohou žáci absolvovat praxe ve spolupracujících firmách, kde je rovněž možnost přivýdělku.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3. 4.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 2 3 3 11
Cizí jazyk I CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN 1 1 1   3
Dějepis DEJ 2       2
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie a ekologie CAE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2 1 1 6
Ekonomika EKO     2 1 3
Odborné předměty
Technická dokumentace TED 2 3     5
Materiály a technologie MTE 2       2
Základy techniky ZAT 3       3
Mechanika MEC   2     2
Stavba a provoz strojů SPS   2 5 5 12
Strojírenská technologie STT   3 2 3 8
Kontrola a měření KOM     2 2 4
Konstruování na počítači KNP   2 2 2 6
CNC obráběcí stroje COS   2     2
Ročníkový projekt ROP       2 2
Odborné předměty zaměření       4 6 10
Praxe PRA 3 3 2   8
Celkem v ročníku 31 32 32 33 128
Předměty ve volitelných zaměřeních
Zpracování plastů 1. 2. 3. 4. celkem
Technologie zpracování plastů TZP     2 2 4
Výrobní plastikářské nástroje VPN       2 2
Aplikovaná mechanika ACH     2 2 4
CNC obráběcí stroje 1. 2. 3. 4. celkem
Programování CNC strojů PCS     2 2 4
Aplikovaná mechanika AMS     2 2 4
CAD/CAM CDM       2 2