Nadace ČEZ

Nadace CEZ

 

Výměna transformátoru VN/NN

Nadace ČEZ v roce 2022 přispěla na výměnu transformátoru VN/NN ve vysokonapěťové rozvodně. Realizace proběhla v červnu 2023.

Stávající transformátor byl velmi ztrátový, protože jeho kapacita už v posledních letech velmi přesahovala potřeby školy. Díky novému transformátoru s nižším výkonem dojde k úsporám elektrické energie i finančních prostředků.

Vybavení pracoviště optických sítí

V roce 2022 naše škola pořídila vybavení pro výuku instalace a vytváření optických sítí. Bylo pořízena svářečka optických vláken, lámačka, mikroskopy a měřící přístroje včetně dalších komponent nutných pro kompletaci optického spoje a jeho proměření. Vše se podařilo pořídit za vydatné podpory Nadace ČEZ, která přispěla částkou 249 tis. Kč.

Znalosti a dovednosti spojování optických vláken a kontrolu provedení spojů spojů očekávají od absolventů jejich budoucí zaměstnavatelé. Nakoupené vybavení nám umožňuje provádět výuku těchto dovedností v oborech, kde se vyučuje slaboproudá i silnoproudá elektrotechnika a žáci tak získávají poslední část z portfolia konstrukce a instalace datových sítí.

Výukové panely automatizačních, řídících a zabezpečovacích systémů

V roce 2021 naše škola pořídila výukové panely, které budou sloužit pro výuku průmyslové automatizace, zabezpečení budov a automatizaci budov. Panely budou využity ve výuce v odborném výcviku a praxe. Vše se podařilo pořídit za vydatné podpory Nadace ČEZ, která přispěla částkou 245 tis. Kč.

Výukové panely jsou určeny pro obory zaměřené na elektrotechniku, řízení průmyslových procesů a techniky v oblasti automatizace.

Panely jsou osazeny profesionálními prvky průmyslové automatizace, inteligentních domovních instalací a zabezpečovacích systémů. Jejich získáním podpoříme u žáků teoretické znalosti praktickými dovednostmi na reálných modelech.

Krizová pomoc

V rámci programu Krizová pomoc jsme v dubnu 2020 obdrželi finanční dar ve výši 50 000 Kč na nákup 3D tiskárny a dalších pomůcek pro 3D tisk.

Na zakoupené tiskárně jsme tiskli ochranné štíty pro zdravotní zaměstnance v krajských zařízeních.

Průmyslové rozvaděče

V roce 2019 naše škola zakoupila 20 kusů průmyslových rozvaděčů a elektrické komponenty s výrazným přispěním Nadace ČEZ

Díky podpoře ve výši 245 tis.  Kč jsme mohli zásadním způsobem zkvalitnit výuku v elektrooborech. Díky nově pořízeným  rozvaděčům žáci se budou učit a zdokonalovat v dovednostech vyvázání a propojení jednotlivých komponentů pomocí slaněných vodičů. Označování jednotlivých vývodů a svorek, zapojení signalizace, ovládání a připojení motorů. Rozvaděče budou splňovat požadavky na bezpečnost a krytí používané v průmyslu. Účelem je naučit naše žáky dnešnímu způsobu provedení průmyslových rozvaděčů.

Servisní panely pro LAN sítě a inteligentní instalace

V roce 2018 naše škola pořídila celkem 5 ks servisních panelů pro LAN sítě a inteligentní instalace s výrazným přispěním Nadace ČEZ.

Díky podpoře ve výši 240 tis. Kč jsme mohli zásadním způsobem zkvalitnit výuku v elektrooborech. Díky nově pořízeným panelům si žáci mohou vyzkoušet sestavení a diagnostiku LAN sítí, a to nejen softwarovou konfiguraci, ale i zapojení a realizaci kabeláže. Při sestavování byla zohledněna velká variabilnost datových sítí, např. WIFI, optické sítě, kamerové systémy s dálkovou správou a záznamem aj. Součástí panelu  inteligentních instalací je mj. modul pro příjem a diagnostiku TV a radiového signálu včetně nastavení přijímacích prvků - antén a jeho dalšího zpracování pro kvalitní rozvod signálů.

Jedná se vybavení díky kterému žáci získají dovednosti, které jejich budoucí zaměstnavatelé stále častěji poptávají.
 

Realizace učebny pro výuku venkovních nízkonapěťových sítí a připojení objektů k nim

V roce 2017 naše škola zrealizovala učebnu pro výuku elektrických sítí s výrazným přispěním Nadace ČEZ.

V této učebně bylo v rámci realizace provedeno připojení odběrných míst pomocí smyčkování a T – odboček. Další odběrná místa budou provedena pomocí venkovního vedení. V rámci projektu byly nakoupeny měřicí přístroje (zkoušečky, multimetry) a ruční nářadí do 1000 V pro výuku elektro oborů ve Střední průmyslové škole.
V této učebně bude probíhat i výuka profesních kvalifikací pro zájemce o elektro vzdělávání, a to montér elektrických sítí 26–018-H.

Výukový systém elektrických strojů

V roce 2016 naše škola zakoupila Výukový systém elektrických strojů s výrazným přispěním Nadace ČEZ, čímž došlo k doplnění chybějícího článku ve výuce elektrických strojů.

Jedná se o otevřené funkční modely základních elektrických strojů, na kterých žáci vidí konstrukci a funkci těchto strojů. Systém obsahuje napájecí modul řízený počítačem, ze kterého je možné nastavovat všechny parametry napájecího napětí pro demonstraci funkce jednotlivých strojů.

Součástí systému je i interaktivní výukový program obsahující teorii k jednotlivým strojům, testovací otázky a praktické úlohy s návodem k zapojení a měření parametrů elektrických strojů.

Systém pracuje s bezpečným napětím a obsahuje ochranu proti zničení, takže využívat jej mohou nejen učitelé k demonstraci funkce, ale i žáci v praktických cvičeních. Toto zařízení budou využívat žáci maturitních oborů se zaměřením na elektrotechniku a automatizaci.

Dovybavení laboratoře robotiky

V roce 2016 naše škola v rámci projektu Dovybavení laboratoře robotiky s výrazným přispěním Nadace ČEZ zásadním způsobem rozšířila vybavení uvedené laboratoře o prvky pneumatického a elektropneumatického řízení.

Tyto prvky se používají jako periferní obvody pro řídící systémy – programovatelné logické automaty. Jedná se především o vstupní periferní zařízení – optické, indukční a kapacitní snímače polohy a panely s tlačítky a přepínači. Mezi výstupní periferie patří především jednočinné a dvojčinné pneumatické motory a moduly s releovými výstupy. Důležité je, že jsme v rámci finančních prostředků projektu mohli vybavit pět pracovišť a tím umožnit práci na těchto zařízeních většímu počtu žáků současně.

Kvalitativním krokem vpřed je pořízení dvou kusů lineárního posuvu s odměřováním. Jedná se o elektropneumatické moduly umožňující lineární posuv tělesa, přičemž současně dochází k přesnému digitálnímu měření velikosti tohoto posuvu a tato data mohou být přiváděna na vstup řídícího systému. To nám umožní provádět nejen řízení daného procesu, ale i jeho regulaci.

Uvedená zařízení budou využívat žáci maturitních oborů se zaměřením na elektrotechniku, sdělovací a automobilovou techniku a informační technologie.

Vybavení laboratoře optických technologií

V roce 2015 naše škola vybavila s výrazným přispěním Nadace ČEZ novou laboratoř – Laboratoř optických technologií. Nově pořízené technologie lze rozdělit na dvě skupiny.

První tvoří především svářečka optických vláken a optický reflektometr. Tato zařízení umožní pracovat s technickými prostředky na bázi světla – optickými vlákny jako moderním komunikačním médiem využívaným v telekomunikační a počítačové technice, automobilovém průmyslu. V laboratoři bude možno provádět svařování optických vláken i měření parametrů optického vedení.

Druhou součástí uvedené laboratoře je technologie pro měření na světelných zdrojích. Důležitými parametry, které charakterizují daný světelný zdroj, je jeho světelné spektrum a vyzařovací charakteristika. Zařízení umožňuje měřit jednak na světelných zdrojích, které jsou součástí dodávky daného vybavení, jednak na vlastních zdrojích.

Novou laboratoř budou využívat žáci maturitních oborů se zaměřením na elektrotechniku, sdělovací a automobilovou techniku a informační technologie. Naše škola klade velký důraz na praktická cvičení, která navazují na teoretický výklad a umožňují žákům proniknout do dané problematiky.