Přijímací řízení

hero-bg

Vážení budoucí žáci,

děkuji Vám, že jste se rozhodli odevzdáním zápisového lístku pro studium v naší škole.
Vážím si toho a věřím, že Vaše rozhodnutí bylo správné, že se Vám v naší škole bude líbit a obor, který jste si vybrali, bude dobrou přípravou pro Vaše budoucí povolání.

Veškeré další informace pro zahájení studia v naší škole obdržíte poštou v jedné zásilce začátkem června včetně originálu rozhodnutí o přijetí pro Vámi zvolený obor.

Těším se s Vámi na shledanou v září.

Zdeněk Borůvka
ředitel


Další kolo přijímacího řízení

Postup při přijímacím řízení je stanoven školským zákonem č. 561/2004 Sb. a novelou prováděcí vyhlášky (č. 353/2016 Sb.).

Kritéria přijímacího řízení jsou uvedena v přílohách.

Na všechny obory je vyžadováno potvrzení lékaře – vzor je v příloze.

IZO školy: 110250591

Bližší informace o možnostech studia mohou zájemci získat na telefonu 568 832 202. Přehled volných míst je uveden v příloze.

Přihlášky na obor uměleckořemeslné zpracování kovů se přijímají do 22. června 2018, součástí přijímacího řízení je talentová zkouška, která se koná 28. června 2018.

Přihlášky na neumělecké obory se přijímají do 28. června 2018.

Přihlášky ke studiu lze stáhnout ze stránek MŠMT zde.

Přihlášky ke studiu je možné odevzdat osobně na sekretariátu ředitele školy na ulici Manželů Curieových 734 v pracovní dny v době od 7.00–15.30 hodin nebo zaslat poštou.


Potvrzení zájmu o studium – zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Na nástavbové studium se zápisový lístek nepodává.

Žáci základní školy obdrží zápisový lístek ve své základní škole nejpozději do 15. března 2018. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.
Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
Formulář žádosti najdete na stránkách Kraje Vysočina.


Kritéria 4. kola přijímacího řízení – neumělecké oboryve formátu PDF Kritéria 5. kola přijímacího řízení – umělecké oboryve formátu PDF Lékařský posudek – uchazeč 2018ve formátu PDF Volná místa 2018ve formátu XLSX