Přijímací řízení

Přijímací řízení

Přijímání cizinců
Uchazeči - cizinci, kteří podali přihlášku na obor s maturitní zkouškou a požádali o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, budou konat pohovor na ověření znalosti a schopnost komunikace v českém jazyce. Pohovor proběhne 12. nebo 15. dubna 2024 vždy po skončení didaktického testu z matematiky. V případě 2 přihlášek na naši školu koná uchazeč pohovor pouze jednou, a to v pátek 12. dubna 2024.

Informace o uznání žádosti a konání pohovoru obdrží uchazeči e-mailem. Podmínky a ukázka pracovního listu pro pohovor je v příloze.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou ve všech středních školách zveřejněny 15. května 2024. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup v informačním systému o přijímacím řízení. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Další informace najdete na webech:
https://www.prihlaskynastredni.cz/ včetně pravidel, postupů a potřebných formulářů.

Vzor vyplnění oborů na přihlášku

Uchazeči o obory skupiny L vyplňují i doplňující učební obor:

23-45-L/01 + 23 56-H/01       mechanik seřizovač + obráběč kovů

26-41-L/01 + 26-51-H/02       mechanik elektrotechnik + elektrikář - silnoproud

39-41-L/01 + 23-68-H/01       autotronik + automechanik

82-51-L/01 + 82-51-H/01       uměleckořemeslné zpracování kovů + umělecký kovář a zámečník, pasíř

Přihláška

https://prijimacky.cermat.cz/, kde najdete i zadání testů z minulých let.

Kritéria přijímacího řízení jsou v přílohách.

Na všechny obory požadujeme potvrzení lékaře. Potvrzení je možné odevzdat na formuláři lékaře nebo na formuláři dle vzoru. Z potvrzení musí být zřejmé, ke kterému oboru se vztahuje. Zdravotní omezení pro jednotlivé obory jsou uvedena v tabulce.

Další povinnou přílohou přihlášky ke studiu je výpis prospěchu za poslední 2 ročníky ZŠ včetně průměrného prospěchu v každém pololetí - nejlépe z informačního systému základní školy.
Pokud uchazeč požaduje uzpůsobení podmínek (prodloužení času) na jednotné přijímací zkoušky pro maturitní obory, je nutné dodat přílohu z poradenského zařízení, ze které je zřejmé, o kolik procent je třeba prodloužit čas testu, případně další požadavky na úpravu podmínek. Posudek z poradenského zařízení musí být aktuálně platný.

V SPŠ Třebíč budeme od 20. února 2024 pořádat přípravné kurzy na jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Více informací najdete v elektronické přihlášce

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. 568 832 202201, případně e-mailem na office@spst.cz.

Přílohy