Přijímací řízení

Přijímací řízení - 5. kolo

Ředitel školy vyhlašuje 5. kolo přijímacího řízení na neumělecké obory a 6. kolo přijímacího řízení na umělecké obory.

Přihlášky ke studiu se přijímají do  29.8.2019  a 30.8.2019 se koná talentová zkouška.

Počty volných míst a kritéria PŘ jsou uvedena v přílohách.

Na všechny obory je vyžadováno potvrzení lékaře – vzor zde.  

IZO školy: 110250591

Postup při přijímacím řízení je stanoven školským zákonem č. 561/2004 Sb. a novelou prováděcí vyhlášky (č. 353/2016 Sb.).   Bližší informace o možnostech studia mohou zájemci získat  na telefonu 568 832 202.

Přihlášky ke studiu lze stáhnout ze stránek MŠMT zde.

Přihlášky ke studiu je možné odevzdat osobně na sekretariátu ředitele školy na ulici Manželů Curieových 734 v pracovní dny v době od 7.00–15.30 hodin nebo zaslat poštou.

Soubory ke stažení
Kritéria 5. kolo
ve formátu KOLO.DOCX
Kritéria UK2019 6. kolo
ve formátu DOCX

Potvrzení zájmu o studium – zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Na nástavbové studium se zápisový lístek nepodává.

Žáci základní školy obdrží zápisový lístek ve své základní škole nejpozději do 15. března 2018. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.
Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
Formulář žádosti najdete na stránkách Kraje Vysočina.