Přijímací řízení

Přijímací řízení

Postup při přijímacím řízení je stanoven školským zákonem č. 561/2004 Sb. a novelou prováděcí vyhlášky (č. 353/2016 Sb.). Kritéria přijímacího řízení jsou uvedena v přílohách. Na všechny obory je vyžadováno potvrzení lékaře – vzor zde.

IZO školy: 110250591

Bližší informace o možnostech studia mohou zájemci získat na dnech otevřených dveří nebo na telefonu 568 832 202.

Přihlášky se přijímají do 1. 3. 2019.

Přihlášky ke studiu lze stáhnout ze stránek MŠMT zde.

Přihlášky ke studiu je možné odevzdat osobně na sekretariátu ředitele školy na ulici Manželů Curieových 734 v pracovní dny v době od 7.00–15.30 hodin nebo zaslat poštou.

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení na neumělecké obory jsou zde.

Cvičné testy k procvičování zde.


Přijímací řízení na umělecké obory - 2. kolo

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo PŘ na umělecké obory. Přihlášky se přijímají do 1. března 2019. Talentová zkouška se koná 20. března 2019.

Kritéria přijímacího řízení na umělecké obory jsou zde.


Přípravné kurzy na jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o maturitní obory

Zájemci o maturitní obory mohou využít přípravné kurzy na přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky. Žáci si zkusí přijímačky na nečisto a od lektora získají správné výsledky i zpětnou vazbu.

Každý kurz má 5 lekcí po 90 minutách, lekce se střídají, začínáme matematikou 10. ledna 2019, český jazyk začíná 17. ledna 2019. Přihlášky (v příloze) je možné odevzdat při dnech otevřených dveří nebo poslat e-mailem na jbobek@spst.cz do 14. prosince 2018.

Přihláška na přípravný kurz.docx


Potvrzení zájmu o studium – zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Na nástavbové studium se zápisový lístek nepodává.

Žáci základní školy obdrží zápisový lístek ve své základní škole nejpozději do 15. března 2018. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.
Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
Formulář žádosti najdete na stránkách Kraje Vysočina.