Přijímací řízení

Vážení rodiče, vážení uchazeči o vzdělávání v naší škole,

děkuji Vám, že jste podáním přihlášky v naší škole projevili zájem o vzdělávání v SPŠ Třebíč.

Sděluji Vám, že v průběhu měsíce března obdržíte pozvánku k přijímacím zkouškám, případně písemnou informaci o přijímacím řízení (v případě, že přijímací zkoušky uchazeč nekoná). Přijímací řízení probíhá ve všech středních školách podle § 59 – 64 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Výsledky přijímacího řízení ve všech středních školách mohou být v 1. kole přijímacího řízení zveřejněny nejdříve v úterý 23. 4. 2019 (učební obory) a v pondělí 29. 4. 2019 (studijní obory). Dříve zveřejněné výsledky jsou protizákonné! Již v den zveřejnění výsledků přijímacího řízení můžete v případě přijetí ke vzdělávání v naší škole odevzdat řádně vyplněný zápisový lístek. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat e-mailem na office@spst.cz nebo telefonicky na tel. 568 832 202.

Těším se s Vámi na shledanou u přijímacích zkoušek, případně v září při zahájení školního roku 2019 – 2020. 

Zdeněk Borůvka
ředitel


Přijímací řízení

Postup při přijímacím řízení je stanoven školským zákonem č. 561/2004 Sb. a novelou prováděcí vyhlášky (č. 353/2016 Sb.). Kritéria přijímacího řízení jsou uvedena v přílohách. Na všechny obory je vyžadováno potvrzení lékaře – vzor zde.

IZO školy: 110250591

Bližší informace o možnostech studia mohou zájemci získat na dnech otevřených dveří nebo na telefonu 568 832 202.

Přihlášky se přijímají do 1. 3. 2019.

Přihlášky ke studiu lze stáhnout ze stránek MŠMT zde.

Přihlášky ke studiu je možné odevzdat osobně na sekretariátu ředitele školy na ulici Manželů Curieových 734 v pracovní dny v době od 7.00–15.30 hodin nebo zaslat poštou.

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení na neumělecké obory jsou zde.

Cvičné testy k procvičování zde.


Potvrzení zájmu o studium – zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Na nástavbové studium se zápisový lístek nepodává.

Žáci základní školy obdrží zápisový lístek ve své základní škole nejpozději do 15. března 2018. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.
Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
Formulář žádosti najdete na stránkách Kraje Vysočina.