Přijímací řízení

Informace k podávání přihlášek ke studiu

Z důvodu omezeného vstupu cizích osob do budovy školy je možno přihlášky ke studiu odevzdávat následujícím způsobem:

  • vhozením do schránky u vstupu do budovy „A“ v ulici Manželů Curieových kdykoliv
  • vhozením do označeného boxu u vrátnice školy v době od 6.00 do 14.30 hodin
  • zaslat doporučeně poštou na adresu školy

Uzávěrka přihlášek pro všechny obory je 1. března 2021.

Před odevzdáním přihlášky si prosím zkontrolujte, zda máte přihlášku řádně vyplněnou, podepsanou uchazečem i zákonným zástupcem, potvrzenou základní školou a vyjádřením lékaře ke studiu zvoleného oboru.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na tel. 568 832 202, 201, případně e-mailem na office@spst.cz.

 

Přijímací řízení

Postup při přijímacím řízení je stanoven školským zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 353/2016 Sb.   Bližší informace o možnostech studia mohou zájemci získat  na telefonu 568 832 202, na veletrzích vzdělávání a dnech otevřených dveří.

Zájemci o maturitní obory mohou využít přípravné kurzy z českého jazyka a z matematiky. Žáci si zkusí přijímačky na nečisto a od lektora získají správné výsledky i zpětnou vazbu. Kurzy budou probíhat on-line. Každý kurz má 5 lekcí po 90 minutách, lekce se střídají, začínáme matematikou 14. ledna 2021, český jazyk začíná 21. ledna 2021.  Přihlášky je možné zaslat poštou nebo e-mailem. Pokud se změní vládní nařízení a nebude možná prezenční výuka, budeme přihlášené uchazeče informovat e-mailem.

Podrobnosti o jednotné přijímací zkoušce a ukázky testů najdou uchazeči na stránkách Cermatu.  

Přihlášky do 2. kola ke studiu na umělecké obory se přijímají do 1. 3. 2021 - uchazeči konají talentovou zkoušku 25. 3. 2021. Kritéria přijímacího řízení na umělecké obory jsou v příloze

Přihlášky na neumělecké obory se přijímají do 1. 3. 2021, kritéria přijímacího řízení jsou v příloze.

Formuláře přihlášky ke studiu je možné stáhnout ze stránek MŠMT.

Na všechny obory je požadováno lékařské potvrzení - vzor.

Další informace:
IZO školy: 110250591

Doporučené webové stránky:

Potvrzení zájmu o studium – zápisový lístek

K potvrzení úmyslu přijatého uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Na nástavbové studium se zápisový lístek nepodává. Žáci základní školy obdrží zápisový lístek ve své základní škole. V ostatních případech vydá zápisový lístek na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce. Formulář žádosti najdete na stránkách Kraje Vysočina.