Přijímací řízení

Přijímací řízení


Postup při přijímacím řízení je stanoven školským zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 353/2016 Sb.   Bližší informace o možnostech studia mohou zájemci získat  na telefonu 568 832 202, na veletrzích vzdělávání a dnech otevřených dveří.

Zájemci o maturitní obory mohou využít přípravné kurzy z českého jazyka a z matematiky. Žáci si zkusí přijímačky na nečisto a od lektora získají správné výsledky i zpětnou vazbu. Zatím předpokládáme prezenční formu kurzů ve škole. Každý kurz má 5 lekcí po 90 minutách, lekce se střídají, začínáme matematikou 14. ledna 2021, český jazyk začíná 21. ledna 2021. Přihlášky je možné zaslat poštou nebo e-mailem do 14. prosince 2020. Pokud se změní vládní nařízení a nebude možná prezenční výuka, budeme přihlášené uchazeče informovat e-mailem.

Podrobnosti o jednotné přijímací zkoušce a ukázky testů najdou uchazeči na stránkách Cermatu.  

Přihlášky ke studiu na umělecké obory se přijímají do 30. 11 .2020 - uchazeči konají talentovou zkoušku 5. nebo 6. ledna 2021. Kritéria přijímacího řízení na umělecké obory jsou v příloze

Přihlášky na neumělecké obory se přijímají do 1.3.2021, kritéria budou zveřejněna do 31.1.2021.

Formuláře přihlášky ke studiu je možné stáhnout ze stránek MŠMT.

Na všechny obory je požadováno lékařské potvrzení - vzor.

Další informace:
IZO školy: 110250591

Doporučené webové stránky:

Potvrzení zájmu o studium – zápisový lístek

K potvrzení úmyslu přijatého uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Na nástavbové studium se zápisový lístek nepodává. Žáci základní školy obdrží zápisový lístek ve své základní škole. V ostatních případech vydá zápisový lístek na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce. Formulář žádosti najdete na stránkách Kraje Vysočina.

Soubory ke stažení
Kritéria umělecké obory
ve formátu PDF