Přijímací řízení

Přijímací řízení na umělecké obory

Ředitel školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení na umělecké obory.

Přihlášky se přijímají do 31. 5. 2021.

Kritéria přijímacího řízení jsou v příloze.

Informace k průběhu přijímacích zkoušek

3. a 4. 5. 2021

Všichni uchazeči obdrželi e-mailem 14. 4. 2021 pozvánku a podrobné informace k přijímacímu řízení.

Zúčastnit zkoušek se mohou pouze uchazeči bez příznaků infekčních chorob.

  • V den zkoušky se dostavte v doporučeném čase, aby nedocházelo k hromadění osob.
  • Vezměte si s sebou povolené pomůcky, pozvánku s časem a číslem učebny a potvrzení o antigenním testu nebo prodělaném onemocnění Covid-19.
  • Dostavte se ke vchodu podle učebny - učebny označené A, E k hlavnímu vchodu, učebny označené B ke vchodu do budovy B (viz plánek).
  • Do budovy mohou pouze uchazeči (doprovodu není vstup povolen).
  • S orientací po budově bude uchazečům pomáhat pedagogický dozor.
  • Ve škole bohužel není žádná možnost občerstvení, vezměte si proto svačinu a pití.
  • O přestávkách se zakazuje shromažďování osob z různých učeben, aby nedocházelo ke zbytečným kontaktům.
  • Předpokládaný konec zkoušek je ve 13 hod. (pro žáky bez navýšení času). Podrobné časy zde .

Přejeme všem uchazečům hodně úspěchů u zkoušek.

Informace k přijímacím zkouškám - aktualizováno 17. 3. 2021

Vážení rodiče, vážení uchazeči o vzdělávání v naší škole,

děkuji Vám, že jste podáním přihlášky projevili zájem o vzdělávání v SPŠ Třebíč.

Termíny jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory byly MŠMT posunuty na: 

3. května 2021 - 1. termín pro obor a ve škole uvedené na přihlášce na 1. místě,

4. května 2021 - 2. termín pro obor a ve škole uvedené na přihlášce na 2. místě.

Všichni žáci, kteří podali přihlášku jen na jeden maturitní obor, konají jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech ve škole, ve které jsou přihlášeni k maturitnímu oboru (pokud ředitel školy tuto zkoušku nezrušil nebo nenahradil školní přijímací zkouškou).

Uchazečům se pro vyhodnocení přijímacího řízení započítá lepší výsledek z každého testu.

Pozvánku k jednotné přijímací zkoušce obdrží uchazeči 2 týdny před konáním testů e-mailem.

Uchazeči, kteří podali přihlášku do naší školy  na jeden nebo dva učební obory, přijímací zkoušky nekonají.

Uchazeči, kteří podali aspoň jednu přihlášku na umělecký obor, konají pro tento obor  talentovou zkoušku.

Výsledky přijímacího řízení a seznam přijatých uchazečů na všechny obory může ředitel školy zveřejnit  nejdříve 19. května 2021 po vyhodnocení přijímacích testů Centrem.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem na office@spst.cz nebo telefonicky na tel. 568 832 202, 568 832 201. 

Těším se s Vámi na shledanou u přijímacích zkoušek, případně v září při zahájení školního roku 2021/2022.


Zdeněk Borůvka, v. r.
ředitel

Přijímací řízení

Postup při přijímacím řízení je stanoven školským zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 353/2016 Sb.   Bližší informace o možnostech studia mohou zájemci získat  na telefonu 568 832 202, na veletrzích vzdělávání a dnech otevřených dveří.

Zájemci o maturitní obory mohou využít přípravné kurzy z českého jazyka a z matematiky. Žáci si zkusí přijímačky na nečisto a od lektora získají správné výsledky i zpětnou vazbu. Kurzy budou probíhat on-line. Každý kurz má 5 lekcí po 90 minutách, lekce se střídají, začínáme matematikou 14. ledna 2021, český jazyk začíná 21. ledna 2021.  Přihlášky je možné zaslat poštou nebo e-mailem. Pokud se změní vládní nařízení a nebude možná prezenční výuka, budeme přihlášené uchazeče informovat e-mailem.

Podrobnosti o jednotné přijímací zkoušce a ukázky testů najdou uchazeči na stránkách Cermatu.  

Přihlášky na neumělecké obory se přijímají do 1. 3. 2021, kritéria přijímacího řízení jsou v příloze.

Formuláře přihlášky ke studiu je možné stáhnout ze stránek MŠMT.

Na všechny obory je požadováno lékařské potvrzení - vzor.

Další informace:
IZO školy: 110250591

Doporučené webové stránky:

Potvrzení zájmu o studium – zápisový lístek

K potvrzení úmyslu přijatého uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Na nástavbové studium se zápisový lístek nepodává. Žáci základní školy obdrží zápisový lístek ve své základní škole. V ostatních případech vydá zápisový lístek na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce. Formulář žádosti najdete na stránkách Kraje Vysočina.

Soubory ke stažení