Přijímací řízení

Přijímací řízení

Postup při přijímacím řízení je stanoven školským zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 353/2016 Sb. Bližší informace o možnostech studia mohou zájemci získat  na telefonu 568 832 202 nebo 568 832 201.

Formuláře přihlášky ke studiu je možné stáhnout ze stránek k MŠMT. Na všechny obory je požadováno lékařské potvrzení - vzor

Další informace:
IZO školy: 110250591

Další kola přijímacího řízení

Přihlášky na neumělecké obory se přijímají do 30. června 2021.
Přihlášky na umělecké obory se přijímají do 23. června 2021, talentová zkouška se koná 1. července 2021.

Kritéria a počty volných míst jsou v přílohách a ve vestibulu školy.

Odevzdávání zápisových lístků

Zveřejnění přijatých uchazečů na webu školy a ve vestibulu budovy A je současně rozhodnutím o přijetí ke vzdělávání v daném oboru. Pokud je
uchazeč přijat do zvoleného oboru, může zákonný zástupce odevzdat řádně vyplněný zápisový lístek do 10 - ti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Žáci základní školy obdrží zápisový lístek ve své základní škole. V ostatních případech vydá zápisový lístek na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce krajský úřad. Formulář žádosti najdete na stránkách Kraje Vysočina. Odevzdat zápisový lístek v SPŠ Třebíč můžete těmito způsoby:

  • vhozením do boxu ve vrátnici školy, budova A, Manželů Curieových v době od 6.00 – 18.00 hodin;
  • vhozením do poštovní schránky u vchodu do budovy A, Manželů Curieových kdykoliv;
  • zaslat poštou na adresu školy SPŠ Třebíč, Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč.

Ve všech případech prosíme o správné vyplnění zápisového lístku – vzor
vyplnění najdete na našich stránkách pod odkazem  https://www.spst.cz/vysledky-prijimaciho-rizeni.

V případě, že uchazeč není přijat, rozhodnutí o nepřijetí bude zákonnému zástupci uchazeče, případně uchazeči odesláno poštou dle § 60e, odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

 

 

 

Soubory ke stažení
Kriteria UK
ve formátu PDF