hero-bg

Technické lyceum

78–42-M/01
hero-bg

O technické lyceum projevují zájem především uchazeči, kteří po dokončení střední školy plánují studium na některé z technických nebo přírodovědných vysokých škol. V prvních dvou letech se vyučují stejné předměty jako na gymnáziu. Na rozdíl od ostatních oborů se v technickém lyceu vyučují dva cizí jazyky.

První dva ročníky jsou společné, od třetího ročníku si žáci volí jedno ze zaměření:

Přírodní vědy jsou vhodné pro budoucí uchazeče o studium medicíny, farmacie nebo veterinární medicíny. Žáci se zajímavou formou seznámí s monitoringem životního prostředí a rozšíří si znalosti z oblasti organické chemie a biochemie.

Reklamní grafika a fotografie připravuje žáky na kvalifikovanou práci v oblasti fyzické reklamy (plakáty, bannery, reklamní předměty), návrhů designu webových stránek a fotografické práce, které jsou nedílnou součástí prezentace firem i jednotlivců.

Počítačové sítě seznamují žáky s přenosem, uchováváním a zpracováním počítačových dat. Žáci mohou získat mezinárodně uznávaný certifikát Cisco Networking Academy.

Strojírenství poskytuje žákům přehled o strojírenském výrobním procesu a strojírenských zařízeních. V teoretické části se naučí základní technické výpočty, které jim poslouží k pochopení funkce a složení strojů. V praktické části se seznámí se základními výrobními technologiemi a programováním CNC obráběcích a 3D měřicích strojů.

Ekonomika je zaměřena na předměty, které absolventovi umožní jednodušší vstup do podnikatelského prostředí, popř. mu poskytnou základní znalosti pro studium na vysoké škole ekonomického směru. Žák se naučí sestavovat podnikatelský záměr, provést finanční analýzu, vypočítat základ daně nebo stanovit cenu výrobku. Nedílnou součástí výuky je studium účetnictví a marketingu.

Zaměření bude otevřeno při dostatečném počtu zájemců (min. 10 žáků).autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
4 roky
Způsob ukončení:

maturitní zkouška
maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
autoelektrikář

Žáci technického lycea se úspěšně účastní řady soutěží, matematických či přírodovědných olympiád. Dále mají možnost účastnit se zahraničních stáží v některém z evropských států.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3. 4.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12
Cizí jazyk I CIJ 3 3 3 3 12
Cizí jazyk II CI2 2 2 3 3 10
Občanská nauka OBN 1 1 1 1 4
Dějepis DEJ 2       2
Matematika MAT 4 4 3 3 14
Fyzika FYZ 4 2 2 3 11
Chemie CHE 3 3 2   8
Biologie BIO 2 2     4
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 3 3 2 2 10
Ekonomika EKO     2 1 3
Odborné předměty
Aplikovaná matematika AMA       2 2
Technická fyzika TFY   2     2
Elektrotechnika ELK       2 2
Technická dokumentace TED 3       3
Deskriptivní geometrie DEG   3     3
CAD systémy CAD   2 2   4
Průmyslové výtvarnictví PRY     2   2
Ročníkový projekt ROP       2 2
Odborné předměty zaměření       4 6 10
Celkem v ročníku 32 32 31 33 128
Předměty ve volitelných zaměřeních
Počítačové sítě 1. 2. 3. 4. celkem
Počítačové sítě POS     4 4 8
Tvorba www stránek TWS       2 2
Strojírenství 1. 2. 3. 4. celkem
Technologie ve strojírenství STC     2 3 5
Aplikovaná mechanika KOM     2 3 5
Reklamní grafika a fotografie 1. 2. 3. 4. celkem
Reklamní fotografie REF     2   2
Reklamní grafika REG     2 3 5
Webový design WED       3 3
Ekonomika 1. 2. 3. 4. celkem
Základy podnikání ZAP     2 2 4
Účetnictví UCE     2 2 4
Marketing a management MAM       2 2
Přírodní vědy 1. 2. 3. 4. celkem
Biologie BIO     2   2
Biochemie a organická chemie BCH       3 3
Analytická chemie ANC     2 3 6