Školská rada

Školská rada Střední průmyslové školy Třebíč byla zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., § 167 a 168 (školský zákon). Na základě voleb byla sestavena nová školská rada. Volby zástupců za pedagogické pracovníky, volby zástupců za zletilé žáky a zákonných zástupců žáků se konaly 21. 11. 2017.

Složení školské rady

Členové jmenovaní zřizovatelem

    Ing. Jana Fialová, MBA – radní Kraje Vysočina
    Mgr. Pavel Pacal – náměstek hejtmana Kraje Vysočina
    Pavel Švec – člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Kraje Vysočina

Členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilých žáků

    Bc. Miroslav Krupica, MSc. – Tipafrost, a.s. Třebíč
    Ing. Patrik Polomski – ČEZ Jaderná elektrárna Dukovany
    Mgr. Lenka Zahrádková – MěÚ Třebíč

Členové volení pedagogickými pracovníky

    Mgr. Josef Bobek – učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů
    Ing. Petra Hrbáčková – zástupkyně ředitele pro praktické vyučování
    Mgr. Kateřina Nováčková – učitelka všeobecně-vzdělávacích předmětů

Dne 20. března 2018 se nová školská rada sešla na prvním jednání a hlasy všech přítomných byla zvolena:

  • Předsedkyně: Ing. Petra Hrbáčková
  • Místopředseda: Mgr. Josef Bobek
  • Zapisovatelka: Mgr. Kateřina Nováčková