JAK

JAK

Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Jan Amos Komenský 
Číslo výzvy: 02_22_003 
Název výzvy: Šablony pro SŠ a VOŠ I 
Název projektu CZ: Nové příležitosti v procesu výuky a učení
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364
Celkový rozpočet projektu: 5 429 665,00 Kč
Datum zahájení: 1. 1. 2023 
Datum ukončení: 31. 12. 2025

Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání.

Realizované aktivity:

1.III/10 - Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků SŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

1.III/3 - Školní psycholog SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního psychologa středním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory . Minimálně tři žáci s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory musí být ve škole identifikováni po celou dobu realizace aktivity. Podmínka těchto tří žáků platí vždy až do výše úvazku 1,0. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka střední školy.

1.III/5 - Kariérový poradce SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu kariérového poradce středním školám. Kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání.

1.III/7 - Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám. Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele bude působit jako prostředník mezi školou a zaměstnavateli.

1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání SŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.