Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení najdete v přílohách.

Bližší informace k odevzdávání zápisových lístků po vyhlášení výsledků přijímacího řízení maturitních oborů:

pořadí uchazečů bude zveřejněno 28. dubna 2023 v odpoledních hodinách (po 17. hodině) ve vestibulu školy a zde na webových stránkách školy. Toto zveřejnění přijatých uchazečů je současně rozhodnutím o přijetí ke vzdělávání v daném oboru. 

Pokud je uchazeč přijat do zvoleného oboru, může zákonný zástupce odevzdat řádně vyplněný zápisový lístek do 10-ti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Odevzdat zápisový lístek můžete těmito způsoby: 

  • osobně předáním na sekretariát ředitelky školy, budova A, Manželů Curieových v době od 7.00 – 15.30 hodin;
  • vhozením do schránky u vchodu do budovy A, Manželů Curieových kdykoliv;
  • zaslat poštou na adresu školy SPŠ Třebíč, Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč.

Ve všech případech prosíme o správné vyplnění zápisového lístku – vzor vyplnění najdete na na této stránce níže.

Zákonný zástupce uchazeče se může podle § 36, odst. 3 a § 38 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) vyjádřit k podkladům rozhodnutí a nahlížet do spisu (t.j. na hodnocení prospěchu ze ZŠ podle kritérií zveřejněných na webu školy a na hodnocení jednotných přijímacích zkoušek).
Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v budově „A“ školy 28. dubna 2023 od 13.00 do 14.00 hodin v místnosti 231 (první poschodí budovy „A“ SPŠ Třebíč, Manželů Curieových 734).
 
V případě, že uchazeč není přijat, rozhodnutí o nepřijetí bude zákonnému zástupci uchazeče, případně uchazeči odesláno poštou dle § 60e, odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění.

Pokud uchazeč není přijat, mohou zákonní zástupci uchazeče jednat s vedením školy o možnostech dalšího studia hned po vyhlášení výsledků, tj. v pátek 28. dubna 2023 od 17.00 do 18.00 hodin.
 
Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna na webových stránkách a ve vestibulu školy.

Potvrzení zájmu o studium – zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Vzor zápisového lístku zde.

Žáci základní školy obdrží zápisový lístek ve své základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.
Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
Formulář žádosti najdete na stránkách Kraje Vysočina.