Často kladené dotazy

Často kladené dotazy rodičů žáků 1. ročníků

Jak dlouho budou žáci ve škole na začátku školního roku?

První školní den zhruba do oběda, jsou s třídním učitelem. Tento den ještě dojíždějící žáci nemají zajištěný oběd. Ubytovaní žáci ano. V pátek 2. září mají 1.-2. hod. třídnické hodiny, poté se učí podle rozvrhu. Zároveň ještě budou dle rozpisu absolvovat měření pracovních oděvů, školení BOZP, případně focení.

Jaký bude průběh adaptačních programů?

Adaptační pobyty jsou třídenní a proběhnou v DT Biskupice ve třech turnusech od 7. 9., 12. 9. a 14. 9. 2022. Konkrétní termín pro jednotlivé třídy najdete na https://www.spst.cz/adaptacni-programy-pro-1-rocniky .

Žáci mají na tyto dny stravu odhlášenou, výjimkou jsou žáci ubytovaní v DM, kteří mají v den odjezdu snídani, u které dostanou i svačinu.

Všichni žáci si individuálně mohou v den příjezdu z adaptačního pobytu nahlásit oběd, příjezd bude v cca 12 hodin. Žáci ubytovaní v DM, kteří se vrací z adaptačního pobytu ve středu, si do 14:30 odeberou studenou večeři v jídelně.

Více informací na  https://www.spst.cz/vsechny-obory-krome-tly v části s názvem Adaptační program (informace k AP platí pro všechny obory).

Co všechno mají žáci platit?

Čipy 50 Kč, studijní průkazy 20 Kč. Vše zaplatí první školní den třídnímu učiteli. Příspěvek na adaptační pobyt 1300 Kč taktéž, nejpozději však v pondělí 5. 9. 2022. Pracovní oblečení 1050 Kč a pracovní obuv 700 (mimo technické lyceum). Velikost pracovního oblečení a obuvi bude stanovena na začátku školního roku (vysoutěžená firma si žáky na začátku školního roku změří).  

K čemu slouží studijní průkaz?

Slouží k identifikaci žáka, omlouvání absence a písemné komunikaci mezi učitelem a zákonnými zástupci. Musí být řádně vyplněný a opatřený fotografií a podpisy. Při ztrátě si žák koupí nový za 100 Kč.

K čemu slouží čip?

Čipem žák označuje přítomnost ve škole, což se objeví i v elektronické třídní knize. Dále slouží ke vstupu do školy či domova mládeže, k odběru obědů a svačin, kopírování, skenování a tisku. Čip žák po ukončení studia nevrací. Kopie a tisky žák platí, čip si může nabít v pokladně školy.

Kde najdeme rozvrh? Jak se v něm máme orientovat?

Rozvrh hodin bude zveřejněný na webu školy (www.spst.cz) a v systému Bakaláři. Máme čtrnáctidenní cykly, začínáme lichým týdnem (vždy v souladu s kalendářem). Zkratky předmětů a učitelů, číslování učeben vysvětlí třídní učitel. Teoretické vyučování začíná v 8.05 hod. Změny ve výuce jsou dostupné také na webu v Suplování (zpravidla den předem). Odborný výcvik nemá vyučovací hodinu 45 min, ale 60 min. Systém Bakaláři neumí rozpoznat vyučovací hodinu pro OV, proto neodpovídá časově rozvrh v rámci OV.

Jak probíhá praktická výuka?

Odborný výcvik - budova Curieových - složení dílen (elektro silnoproud, slaboproud, strojírenství), budova Žďárského (autodílny, kovárny, svařovny a jiné odborné dílny). První ročníky se učí od 7.00 hod., přestávka je  30 minut, konec nejpozději ve 13.30 hod. Ve vyšším ročníku začíná výuka podle oboru a provozu dílen. Učební obory a L obory: Curieových od 6.15 hod., Žďárského od 6.00 hod. Ukončení je dle oboru nejpozději ve 13.45 hod. 

Jak se objednají pracovní oděvy a obuv?

Pracovní oblečení a pracovní obuv mají žáci jednotnou (nutné z hlediska BOZP). Ušití je na míru, proto dodání chvíli potrvá. Žáci budou prozatím používat vlastní dočasné pracovní oblečení. Zkoušení proběhne v pátek 2. 9. 2022. Kdo ještě nezaplatil, je zapotřebí co nejdříve zaplatit (pokladna).

Jaký systém je používán pro známkování, absenci apod.?

Používáme systém Bakaláři. Rodiče i žák vidí docházku žáka, jeho rozvrh a změny v rozvrhu, známky. Známky mají váhy. Rodič vidí pouze své dítě, každý žák obdrží kód na přístup do systému. Případné problémy lze řešit s třídním učitelem (dostupnost internetu, nejasnosti apod.).  

Jak máme omlouvat nepřítomnost žáka ve výuce?

Vše je jasně stanoveno ve školním řádu, se kterým jsou rodiče povinni se seznámit. Pro lékařské ošetření doporučujeme volit dobu před nebo po vyučování. Obecně platí:

  • Předem známou absenci (lékař, nemoc) je nutné dát vědět dopředu třídnímu učiteli (zápis do studijního průkazu, e-mail, telefon). Pokud chtějí rodiče uvolnit žáka z rodinných důvodů, tak na jeden den uvolňuje třídní učitel. Na více dní (rekreace, zájezd, …) uvolňuje na základě žádosti ředitelka školy (prostřednictvím třídního učitele). 
  • Při předem neplánované absenci je třeba informovat třídního učitele (telefon, e-mail) co nejdříve. Lze oznámit i na sekretariát školy nebo zástupcům ředitelky.
  • Uvolnění z jedné vyučovací hodiny - může uvolnit učitel daného předmětu (žák nesmí opustit školu bez toho, aby to někomu oznámil).

Ve všech případech musí být absence omluvena ihned po návratu do školy také ve studijním průkazu.

Jaké jsou následky velké absence?  

Opatření jsou také uvedena ve školním řádu. Absence se téměř zákonitě promítá do prospěchu. Má-li žák velkou absenci, nemusí být klasifikován. Musí poté vykonat zkoušku v náhradním termínu. 

Nepodařilo se nám zajistit všechny učebnice, co máme dělat?

Knihkupectví v Třebíči nám potvrdila, že všechny učebnice z našeho seznamu může bez problémů zajistit. Lze pořizovat ještě během září, než se rozběhne výuka. Další možností je koupit si učebnice od starších žáků či absolventů naší školy.

Poznámky:

  1. Nemůžeme předávat doporučení a odkazy na konkrétní nakladatelství či obchod z důvodu reklamy.
  2. Některé učebnice (např. matematika, anglický jazyk) si žáci pořizují na více let.

Budou mít žáci k dispozici šatní skříňku?

Šatní skříňky budou přiděleny všem žákům, kteří nejsou ubytovaní v domově mládeže. Je zapotřebí pořídit kvalitní zámek, nenechávat ve skříňce cenné věci. 

Je možné ve škole objednat ISIC?

Ano, průkaz a revalidační známky se objednávají 3x ročně (15. 10., 5. 12, 31. 5). Tištěné informace i přihlášku obdrží žáci prvního ročníku od třídního učitele. Průkaz může nahradit školní čip.

Jak se vyřizují potvrzení o studiu?

Žák automaticky obdrží dva výtisky potvrzení o studiu od třídního učitele na začátku školního roku. Ostatní potvrzení zajišťuje paní Cafourková (sekretariát budova B, č. dveří B309).

Kde najdeme kontakty na učitele?

Kontakty na všechny zaměstnance školy jsou na webu.

Jsou ve škole zavedeny konzultační hodiny?

  • Konzultační hodiny lze domlouvat individuálně po domluvě s vyučujícím.
  • Dvakrát ročně probíhají konzultační dny, vždy po 1. a 3. čtvrtletí. Letos se uskuteční 15. 11. 2022 od  16 hodin, po 3. čtvrtletí (začátek dubna 2023), k dispozici jsou všichni pedagogové. 
  • Termín sdělí třídní učitel prostřednictvím zápisu ve studijním průkazu a bude uveden i na webu školy.

Má rodič na začátku školního roku podepisovat nějaké dokumenty?

Dokument k podpisu obdrží žák od třídního učitele. Rodič podepíše, že se seznámil s důležitými dokumenty školy (umístěné na webu - školní řád, dokumenty školního poradenského pracoviště, souhlasy spojené s GDPR či působením školní psycholožky). 

Může se rodič zapojit do dění školy?

Ano, budeme velmi rádi. Rodič se může zúčastnit výuky, může se zapojit do  činnosti Spolku rodičů při SPŠT (vždy jeden zástupce za třídu).

Jakých mimoškolních aktivit se může žák zúčastnit během studia?

Nabízíme žákům adaptační programy, lyžařský kurz, taneční kurzy, zahraniční stáže, zájmové kroužky, soutěže,... Mohou se zapojit do činnosti školního senátu. Zajišťujeme odborné exkurze, besedy, zájezdy do divadla, kulturní a preventivní programy, …). Spolupracujeme se sociálními partnery - Zdravé město, Bílá pastelka, Fond Sidus.

Spolupracuje škola s firmami?

Samozřejmě.  Spolupracujeme s významnými firmami v okolí  - ČEZ, NUVIA, I&C Energo a.s., MANN+HUMMEL, Fraenkische, ... je jich téměř 60. Žáci v nich mohou vykonávat povinné čtrnáctidenní praxe (ve 2. a 3. ročníku) nebo v průběhu školního roku praxe individuální. Další možností je zapojení do firemního stipendijního programu. 

Zajišťuje škola autoškolu?

Máme vlastní autoškolu. Žák může absolvovat kurz skupin A, B, C, T. O dalších kurzech (např. svářecí) je více informací na webových stránkách školy.

Pracuje ve škole školní psycholog?

Ano, ve škole pracuje školní psycholožka, která mj. koordinuje ve škole péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a vede školní poradenské pracoviště. Na chodu tohoto pracoviště se podílejí také dva výchovní poradci a preventistka sociálně patologických jevů. 

Psycholožka pracuje nejčastěji se třídou anonymně, využívá k tomu suplované hodiny, nejčastěji jsou tyto hodiny využity k mapování klimatu třídy, spokojenosti, k podpoře efektivního učení. K tomu zákonný zástupce dává písemný souhlas (viz výše). Žáci mohou také využít možnost jednorázové konzultace (řešení krizové situace atp.), k další individuální spolupráci je v případě nezletilého žáka nutný informovaný souhlas zákonného zástupce. Služeb psycholožky mohou využívat také rodiče a zaměstnanci školy.

Jsou zohledňovány speciální vzdělávací potřeby žáků?

Ano, nejčastěji se jedná o vývojové poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, …), ADHD, poruchy autistického spektra a jiné.

Žákům je poskytována podpora stanovená školským poradenským zařízením (ŠPZ) dle platného doporučení. Pozor! S nástupem na novou školu platnost dokumentu zaniká a v případě trvání potíží je třeba vystavit nové doporučení pro konkrétní školu. Ani doporučení dokládané k přijímacímu řízení není již platné, ale můžeme ho přechodně zohlednit, pokud zákonný zástupce kontaktuje školní psycholožku.  

Pokud žák nemá již platné doporučení, ale potíže přetrvávají, je třeba, aby zákonný zástupce objednal žáka na kontrolní vyšetření. V případě potřeby je možné žáka ještě před novým vyšetřením zohledňovat v rámci 1. stupně podpůrných opatření, která může nastavit škola sama. V tomto případě se zákonný zástupce obrací opět přímo na školní psycholožku.

Jakým způsobem si žák zajišťuje oběd případně svačiny?

V informačním dopisu byla zaslána přihláška ke stravování, kterou se žák ke stravování přihlásí. Dále je nutné dodat potvrzení z banky o souhlasu s inkasem. Srážky z účtů provádíme vždy po ukončení měsíce, srážíme společně stravování + ubytování. Výdej stravování je vyvěšen na nástěnkách ve škole, jídelně a v domově mládeže. Odhlašování stravování vždy denně do 10.00 hod. na další den, v nutných případech ráno do 8.00 hod. Stejným způsobem se řeší i přihlášení svačin, kde si přihlášku k odběru žáci vyzvednou u vedoucí stravování.

Co se stane, když si žák stravu neodebere?

Pokud žák přihlášené stravování neodebere, hradí plnou částku včetně režie, (tj. oběd 105 Kč, celodenní stravování 300 Kč). 

Od kdy školní kuchyně pro žáky vaří?

Žáci ubytování zahájí stravování již 1. 9. 2022 snídaní, žáci dojíždějící + místní od 2. 9. 2022. Někteří rodiče nezaslali s přihláškou ke stravování potvrzení o souhlasu s inkasem, bez tohoto potvrzení nelze stravování přihlásit! Prosíme o dodatečné předání do jídelny.

Stravování při adaptačním programu ubytovaní žáci mají zajištěné. Ostatní žáci mají na tyto dny programu obědy ve škole  odhlášené

Proběhne pro žáky nějaké školení o provozu jídelny?

Všichni žáci 1. ročníků budou proškoleni přímo v jídelně 1. 9. 2022.  Čip a heslo ke stravování obdrží od třídního učitele.

Může žák ubytovaný v domově mládeže přijet už v neděli večer? Kdy musí v pátek domov mládeže opustit?

Služba v DM začíná v neděli v 17.00 hod. příjezdy do 21.00 hodin. V  pondělí se DM otevírá v 6.00 hod. V pátek se DM zavírá v 15.00 hodin.

Je možné, aby se i neubytovaní žáci přihlásili do zájmových kroužků v DM?

DM nabízí řadu zájmových kroužků, do kterých mohou docházet i žáci neubytovaní. K dispozici je posilovna v přízemí domova mládeže. Nabídka zájmových kroužků bude zveřejněna na webu školy v sekci Domov mládeže.

Mají žáci ubytovaní v DM přístup k internetu, k tiskárně popř. k počítačovým terminálům?

Všechny pokoje v DM byly připojeny do školní sítě kabelem. Tiskárnu mohou využívat u sborovny DM, kde jsou zároveň dva počítačové terminály.

Pokud žák onemocní, může zůstat v DM nebo musí odjet domů?

V DM může zůstat maximálně 1 den. Ihned vyrozumíme zákonného zástupce a ten si musí syna/dceru odvézt domů. 

Jsou v DM povoleny návštěvy rodičů nebo kamarádů?

Návštěvy jsou povoleny pouze se souhlasem vychovatele. Rodiče samozřejmě DM navštívit mohou.

Mohou si ubytovaní žáci zvolit svého spolubydlícího?

Ano, snažíme se žákům vyhovět. Zároveň praxe ukazuje, že je lepší, když jsou žáci ubytovaní podle oborů nebo oborů příbuzných. Je to z důvodu ranního vstávání do odborného výcviku, nastaveného rozvrhu hodin, spolupráce při přípravě do vyučování apod.

Jak je v DM zajištěn studijní klid/doba?

Studijní klid je podle nastaveného režimu dne od 20.00 do 21.00 hodin. Vychovatel je vždy přítomen u své výchovné skupiny a dohlíží na to, aby byl klid dodržován a ubytovaní žáci se ničím nerozptylovali a vzájemně se nerušili. 

Proč je večerka již ve 21.30 hodin, není to brzy?

Dle předpisů, které platí pro domovy mládeže, musíme garantovat žákům osmihodinový spánek a musí to být zakotveno i ve vnitřním řádu DM. Od 22.00 hodin je již noční klid a v DM nastupuje noční služba.